Съдържание

Посетители

В момента има 228  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №103/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на склад с офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.28.71 по одобрени кадастрална карта и кадастрално регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №102/2014 г.

Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване (ПУП- изменение ПР и ПЗ) на УПИ ХІ8285, кв. 216в по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „жилищно строителство"

Прочети още...

Съобщение №101/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица" – отдел, подотдел 200 „д"

Прочети още...

Съобщение №100/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в имот пл. № 655 и имот пл. № 656 в кв. 63 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №99/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадков газопровод за захранване на съществуващите вътрешни газопроводни инсталации за Парк хотел „Пирин", разположен в УПИ І-15028, местност „Чинар куши", гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.150.28 по КККР), община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №98/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в имот №050031 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №97/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...