Съдържание

Посетители

В момента има 447  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: община Кочериново

документация за: „Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РИЛЕС“ ООД

Инвестиционно предложение: „Оползотворяване на отпадъци (трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири) в съществуващ дърводелски цех, находящ се в поземлен имот с идентификатор 30702.77.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: В. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс със зона за релакс, търговски обект, кафе аперитив и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.500.43 в местността Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГЕОТЕХМИН“ ООД

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на 5 броя къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6048, 02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051 и 02693.501.6053, открит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6032, закрит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6033 и паркинг за каравани в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6034 и 02693.501.6035 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И В.Л, А.С.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 62699.63.3, местност Чешмата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

документация за Уведомление за проект на Програма за опазване на околната среда на община Белица, област Благоевград за периода 2021 – 2027 г.