Съдържание

Посетители

В момента има 389  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №994/2019

Изх. №4048(1)/27.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 66460.279.3, местност Чифлико по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Ю. З. Т.

Прочети още...

Съобщение №993/2019

Изх. №4018(1)/27.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ – XXI, пл. № 21 в кв. 20 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М. Ю. Ч.

Прочети още...

Съобщение №992/2019

Изх. №4024(2)/23.12.2019 г.

Уведомление за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧЗРП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград”

Възложител: Т. С. К.

Прочети още...

Съобщение №991/2019

Изх. №4042(1)/23.12.2019 г.

Уведомление за “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №990/2019

Изх. №4045(1)/23.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на медицински център-допълващо застрояване в УПИ ХІ-82, кв. 12 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Ш. Ш. Х.

Прочети още...

Съобщение №989/2019

Изх. №4013(1)/23.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на температурни камери (хладилни помещения) в логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.19.57, местност „Бухото-поляните“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕТЕОРА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №988/2019

Изх. №3991(1)/20.12.2019 г.

Уведомление за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с пл. № 894 и УПИ V-265, кв. 45 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М. И. Х., Г. Н. Х.

Прочети още...