Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

37-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 37-АПК/2020 г.

Прекратявам административното производство за ИП „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.46.2, местност Падарката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2019“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

36-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 36-АПК/2020 г.

Прекратявам административното производство за разширение на инвестиционно предложение (ИП) за „Магазин за авточасти втора употреба, склад, автосервиз, автомивка, и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.237.14 (образуван от поземлени имоти с идентификатори 56126.237.55 и 56126.237.54) и поземлен имот с идентификатор 56126.237.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“

Възложител: „ХРИС-БУЖ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

35-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 35-АПК/2020 г.

Прекратявам започналото административното производство за ИП „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 00134.6.79 и 00134.6.80, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

34-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 34-АПК/2020 г.

Прекратявам започналото административното производство за ИП „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 00134.6.77 и 00134.6.78, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: Н. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

33-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 33-АПК/2020 г.

Прекратявам започналото административното производство за ИП „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 00134.6.76, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: В. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

32-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 32-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административното производство за ИП „Промяна на предназначението и преустройство на част от масивна сграда, разположена в УПИ ІІ, пл. №1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград в цех за производство на пелети и пътна масива ограда“

Възложител: „КОРОНА ИТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-32-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 19.11.2020 г. Решение № БД-32-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на минерална вода „Елешница – м. Св. Варвара – р. Места“ с. Елешница, община Разлог, област Благоевград за захранване на рекреационен басейн и вила в поземлен имот с идентификатор 27293.1.183 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“ с възложител: В.Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението