Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-70-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-70-П/17.12.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Инсталация за производство на пелети, която e предвидено да се монтира в цех за производство на пелети от дървесна суровина в имот с идентификатор 03504.404.45.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: „ВИЛИМЕТ 21“ ЕООД, ЕИК: 202103245

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-69-П/10.12.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на индустриални минерали - риолити, суровина за стъкларската и керамичната промишленост от находище „Балабаница“ в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ФОРБС БГ“ АД, ЕИК 201042851

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-68-П/10.12.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „База за отдих и спорт в поземлен имот с идентификатор 57830.26.147, местност „Лаго“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „РУСИ ДИМИТРОВ-2004“ ЕООД, ЕИК 101669739

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-67-П/10.12.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 026003, м. „Кавлачка кория“, землището на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: „Рила Винеа“ ЕООД, ЕИК 20287489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-66-П/07.12.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за пилета, кокошки и пъдпъдъци в поземлени имот № 011006 в землището на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ПАШОВА БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК 202434385

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-65-П/06.12.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Завое” на р. Места в местност „Завое”, землища на с. Гостун и с. Обидим, община Банско

Възложител: С. А. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-64-П/26.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица-3“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица, приток на р. Струма в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „МЕНЧА ЕЛЕКТИРК“ ООД, ЕИК: 203126508

От тук може да изтеглите пълния текст на решението