Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-60-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-60-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма с доилен център в поземлен имот № 057010 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Х. Д. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

24-АПК/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 24-АПК/20.12.2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 47408.501.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „Гълъбица Мавродиева“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-59-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел IIІ от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортни съоръжения и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 02676.1.929 и 02676.1.930 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“

Възложител: Община Банско, ЕИК: 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-58-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за “Изграждане на бетонов център в имот № 055009, местност „Горно Грамаде“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: EТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ“, ЕИК: 101725440

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-57-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни в имот № 426002 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: А. К. И., адрес: xxxxxxxxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-56-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в имот № 003007 с площ 3.759 дка в местността „Шопов гроб“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. А. К., адрес: xxxxxxxxxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-П/2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-55-П/2016 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в имот №033096, местност „Пенковото“ в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „Недялка Мавродиева – Нел Пропърти“, ЕИК: 201845501

От тук може да изтеглите пълния текст на решението