Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №110/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич" – отдел, подотдели 191 „з" и „и"

Прочети още...

Съобщение №109/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на външно кабелно ел.захранване НН на посетителски информационен център в имот с идентификатор 65334.300.3800 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (УПИ І, кв. 21 по плана на гр. Сандански)"

Прочети още...

Съобщение №108/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 6181.804.54 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №107/2014 г.

инвестиционно предложение "Подмяна на съществуваща улична водопроводна мрежа на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №106/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 6181.776.178 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №105/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на обект за жилищни нужди в имот № 003023, местност „Щапо", землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №104/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка с магазин за хранителни стоки към съществуваща масивна жилищна сграда в УПИ VIII-671, кв. 88 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...