Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Защитени зони по Натура 2000

НАТУРА 2000

Ново!  Европейската комисия публикува на интернет страницата си за широк обществен достъп интерактивно приложение за Натура 2000, съдържащо обширна информация за мрежата на територията на ЕС, включително и България. Адресът е http://natura2000.eea.europa.eu/.

Нанесени са границите на зоните, като основните карти включват CORINE Landcover и сателитни снимки (Google Earth). Има включен и слой с границите на биогеографските райони. Приложението позволява графично и семантично търсене - справки по зони и видове от базите данни за Натура 2000, предадени от отделните страни, като са филтрирани само данните за отделни чувствителни видове. Данните за отделните зони могат да бъдат разгледани и под формата на леко изменен стандартен формуляр.


РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ в изпълнение на чл. 18 от ЗБР

От ТУК можете да изтеглите регистъра в xls формат актуален към дата 17 май 2024 година


 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000

 


СПИСЪК НА ОБЕКТИ (ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ) ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ ОТ РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

Защитени зони за опазване на дивите птици, приети с Решения на Министерски съвет (№ 122/2 март 2007 г. и № 802/4 декември 2007 г. ), на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие

код наименование заповед за обявяване община площ, ха
BG0000209 Пирин

Заповед № РД-572 от 8 септември 2008 г. (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.), из. и доп. Заповед № РД-284/31.03.2021 г. (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)

Разлог, Банско, Гоце Делчев, Струмяни, Симитли, Сандански, Кресна

40382,3813

BG0000495 Рила - част Заповед № РД-764 от 28 октомври 2008г. (ДВ, бр. 100 от 2008 г.) , изм. и доп. със

Заповед № РД-259/31.03.2021 г. (ДВ бр. 40/14.05.2021 г.)

Белица, Якоруда, Благоевград, Разлог, Симитли

 77927,1680

BG0002003 Кресна

Заповед № РД-748 от 24 октомври 2008г. (ДВ, бр. 97 от 2008 г.)

Симитли, Сандански, Струмяни, Кресна

 23495,5854

BG0002072 Мелнишки пирамиди Заповед № РД-283 от 16 март 2010г. (ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Сандански

 13580,0516

BG0002076 Места Заповед № РД-532 от 26 май 2010г. (ДВ, бр. 51 от 2010 г.) Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово

 20426,6444

BG0002078 Славянка Заповед № РД-751 от 24 октомври 2008г. (ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Хаджидимово, Сандански

 19433,0537

BG0002098 Рупите  Заповед № РД-282 от 16 март 2010г. (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) Сандански, Петрич

 8835,3982

BG0002099 Кочериново Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008г. (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) Благоевград, Рила, Кочериново

 2434,8440

BG0002107 Бобошево - част Заповед № РД-781 от 29 октомври 2008г. (ДВ, бр. 104 от 2008г. ) Благоевград, Кочериново

 4835,2015

BG0002126 Пирин-Буфер

Заповед № 886 от 25 ноевнри 2013 г. (ДВ бр.107/2013 г.)

Банско, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Симитли, Струмяни, Хаджидимово

31801,32

BG0002063 Западни Родопи – част

Заповед № РД-890 от 26 ноември 2013 г. (ДВ. бр. 107 от 13.12.2013 г.)

Банско, Гърмен

133572,45

BG0000496 Рилски манастир Заповед № РД-886 от 25 ноимври 2013 г. (ДВ бр.107/2013 г.) Рила 25833,53
BG0002129 Рила буфер - част Заповед No РД-229 от 11.03.2020г (ДВ, бр. 24 от 17.03.2020г) Благоевград, Белица, Разлог, Симитли, Якоруда
Рила
38377,81

 

Защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приети с Решения на Министерски Съвет (№ 122/2 март 2007 г. , № 661/16 октомври 2007 г. и № 802/4 декември 2007 г. ), на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие

код име заповед за обявяване община площ, ха
BG0000209 Пирин  

Заповед № РД-284/31.03.2021 г. (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)

Разлог, Банско, Гоце Делчев, Струмяни, Симитли, Сандански, Кресна

40382,3813

BG0000495 Рила - част  

Заповед № РД-259/31.03.2021 г. (ДВ бр. 40/14.05.2021 г.)

Белица, Якоруда, Благоевград, Разлог, Симитли

77927,1680

BG0000167 Беласица  

Заповед № РД-266/31.03.2021 г. (ДВ бр.43/21.05.2021 г.)

Петрич

11 587,77

BG0001030 Родопи-Западни - част  

Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ бр.45/28.05.2021 г.)

Банско, Гърмен, Хаджидимово

271 851,41

BG0001028 Среден Пирин -Алиботуш  

Заповед № РД-350/31.03.2021 г. (ДВ бр.52/09.07.2021 г.)

Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, Петрич

68 934,38

BG0000366 Кресна-Илинденци  

Заповед № РД-264/31.03.2021 г. (ДВ бр.41/18.05.2021 г.)

Кресна, Сандански, Симитли, Струмяни

48 596,43

BG0000224 Огражден-Малашево  

Заповед № РД-310/31.03.2021 г. (ДВ бр.50/15.06.2021 г.)

Сандански, Струмяни, Петрич

27 373,50

BG0001022 Орановски пролом - Лешко  

Заповед № РД-348/31.03.2021 г. (ДВ бр.52/09.07.2021 г.)

Благоевград, Симитли

13 270,57

BG0001023 Рупите -Струмешница  Заповед № РД-349/31.03.2021 г. (ДВ бр.52/09.07.2021 г.) Сандански, Петрич

10 458,74

BG0001021 Река Места  

Заповед № РД-353/31.03.2021 г. (ДВ бр.58/13.07.2021 г.)

Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен

19 401,69

BG0000220 Долна Места  

Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.)

Хаджидимово

9 514,70

BG0000625 Изворо  

Заповед NoРД–378 от 15.05.2020 г. (ДВ бр.50 от 02.06.2020г.)

Разлог

7,04

BG0000626 Круше  

Заповед NoРД–379 от 15.05.2020 г. (ДВ бр.50 от 02.06.2020г.)

Разлог

291,87

BG0000496 Рилски Манастир Заповед № РД-283/31.03.2021 г. (ДВ бр.45/28.05.2021 г.) Рила

25833,53

BG0001013

Скрино -част

Решение на Министерски съвет № 811/16.11.2010 г. (ДВ брой 96 от 07.12.2010 г.) Кочериново, Благоевград

   12755,46

 

BG0000636 Ниска Рила - част Решение № 177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 29/2019 г.) Благоевград, Белица, Разлог, Симитли, Якоруда и Рила 37191,67