Съдържание

Посетители

В момента има 646  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закони

Наредби

Тарифи

Заповеди

Правилници

Законодателство на Европийската общност:

Ръководства за прилагане на Европейското законодателство

 

II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 

Контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Струма и Места в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград.

 

СПИСЪК на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "Геоинформационна система за управление на водите и докладване" за 2023 г., утвърдeн със Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите  - ТУК

 

 

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД, ФОРМИРАЩИ EМИСИИ НА ПРИОРИТЕТНИ И ПРИОРИТЕТНО ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

(по приложения № 1 и 2 от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители)

 

1. „26 май“ ЕООД гр. Благоевград - Галваничен цех с. Покровник, общ. Благоевград
Приоритетни вещества Никел и неговите съединения


2. „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД гр. София - ПСОВ с. Елешница, общ. Разлог
Приоритетно опасни вещества Живак и неговите съединения
Срок за преустановяване заустването на приоритетно опасни вещества - 31.12.2020 г.


3. „Екорепласт“ ООД гр. София - Цех за преработка и рециклиране на отпадъчни пластмаси с. Капатово общ. Петрич
Приоритетно опасни вещества Кадмий и неговите съединения, Живак и неговите съединения
Срок за преустановяване заустването на приоритетно опасни вещества - 31.12.2020 г.

4. Община Разлог - Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда
Приоритетно опасни вещества Кадмий и неговите съединения, Живак и неговите съединения
Срок за преустановяване заустването на приоритетно опасни вещества - 31.12.2020 г.
Приоритетни вещества Олово и Никел

5. Община Благоевград - Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап
Приоритетно опасни вещества Кадмий и неговите съединения, Живак и неговите съединения
Приоритетни вещества Олово и Никел
Срок за преустановяване заустването на приоритетно опасни вещества - 31.12.2020 г.

6. Община Благоевград - Канализационна система на гр. Благоевград
Приоритетно опасни вещества Кадмий и неговите съединения, Живак и неговите съединения
Приоритетни вещества Олово и Никел
Срок за преустановяване заустването на приоритетно опасни вещества - 31.12.2020 г.