Съдържание

Посетители

В момента има 459  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-80-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-80-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от боровинки в поземлен имот №007007 в землището на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-79-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-79-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Водовземане от подземни чрез ново водовземно съоръжение в имот № 090025, местност „Долен засек“ в землището на с. Марикостиново, с цел водоснабдяване на обект „Цех за хартиени кутии в УПИ 090033, местност „Долен засек“ в землището на с. Марикостиново, община Петрич“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-78-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-78-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия и селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот №039022, местност „Свети Димитрия“ в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-77-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-77-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на нови лозови масиви, изградени в имоти с №№ 0010001, 0017001, 0017002, 0017003, 0017004, 0018002, 0018004, 0018005, 0018006, 0018013, 0028005, 029002, 0029003, 029004 и 029006 землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-76-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуващи оранжерии за целогодишно отглеждане на зеленчуци, добив на подземни води за напояване на зеленчукови култури, чрез изграждане на нов сондажен кладенец и водовземане на минерални води за отопляване на 20 дка оранжерии в имот № 000623 с площ 41.108 дка, местност „Крачница“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-75-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на мини мандра в поземлени имот с идентификатор 61813.266.887 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-74-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-74-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на спортна зала в част от УПИ II, кв. 89 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.3024 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“ което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението