Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2023 г.

БД-71-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на три броя сглобяеми къщички, общ санитарен възел и паркинг за кемпери и каравани в поземлен имот с идентификатор 57830.26.84 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. Г., М. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-70-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 49312.20.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград с цел напояване на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРОИНВЕСТ - 97” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоснабдителна станция със зарядни станции на електромобили, бензиностанция, газстанция, търговски обекти, казино, заведение за обществено хранене, мотел и трафопост в поземлен имот с идентификатор 81832.22.39, местност Капсиди по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КОРЕКОМ-ПРИНЦЕС“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство на фурна за хляб изградена в имот с идентификатор 61813.750.505 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград в цех за консерви за кучета и котки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БЕН ВИТА“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със СПА зона, вътрешен и външен басейн в поземлен имот с идентификатор 47189.168.8, местност Хано по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГАЗКОМ 93“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на затворен комплекс от 9 броя еднофамилни къщи тип-близнак в поземлен имот с идентификатор 61813.532.35 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТРИ МАУНТИН ВЮ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.456.50, местност Изворите по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФОР СИЙЗЪНС БИЛДИНГ ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението