Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

№ по ред

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет

Ред за достъп

Наличен/ публикуван (къде)

I Описание на административна структура и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрация Интернет страница Начална интернет страница/секция  За нас
II Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на РИОСВ Интернет страница Секция Законодателство/Вътрешни актове
III Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Интернет страница Секция информация/достъп до информация

Регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ

 

Интернет страница

Секция информация/достъп до информация

 

  Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация Интернет страница Секция информация/достъп до информация
IV Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите Интернет страница Секция Услуги
V Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията Интернет страница Секция Финансиране
VI Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Интернет страница Секция Профил на купувача
VII Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта Интернет страница на МОСВ Консултации с обществеността
VIII Обявления за конкурси за държавни служители Интернет страница Работа при нас
 IX Информация подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Интернет страница За нас/Декларации по ЗПУКИ
X Информация свързана с опазване на околната среда    

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/публични регистри

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/публични регистри

 

Регистър на защитените територии

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция природа/ защитени територии и биологично разнообразие 

Регистър на обявените защитени зони

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция природа/ Натура 2000

 

 

Регистър на издадените разрешителни  по чл. 11, ал. 2 и 2 и чл. 16, ал. 4 и 5 от Наредба №4 от 08.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

по реда на ЗДОИ

 

Наличен на хартиен носител

 

Регистър на прекратените разрешителни по чл. 18, ал. 2 от Наредба №4 от 08.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

по реда на ЗДОИ

 

Наличен на хартиен носител

 

  Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС Интернет страница МОСВ Превантивна дейност/ Химични вещества/ Севезо / Регистър
  Регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации Интернет страница Секция атмосферен въздух/ Летливи органични съединения
       

Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

 

Секция атмосферен въздух/ ежедневен бюлетин 

 

Измерени концентрации на фини прахови частици – месечен бюлетин

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция атмосферен въздух/ месечни доклади

 

Доклад за състояние качеството на атмосферния въздух - шестмесечен

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция атмосферен въздух/ доклади

 

Контролни замервания на шум в околната среда

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция шум

 

Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция природа/решения по преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

 

Решения по оценка за съвместимостта 

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция природа/решения по оценка на съвместимостта

 

Решения за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция природа/решения за прекратяване

 

Информация относно планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, включително графичен материал, и доклади за оценка за съвместимост

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция природа/планове, програми

 

Писма до възложителите

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция природа/писма до възложителите

 

Писма до възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на глава шеста и седма от ЗООС

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/първо уведомяване за инвестиционни предложения

Решения за преценка необходимостта от ОВОС

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/решения за преценяване необходимостта от ОВОС

Решения по ОВОС

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/решения по ОВОС

 

Преценки за необходимостта от извършване на екологични оценки

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/решения по преценяване необходимостта от ЕО

Становища по ЕО на планове и програми

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/становища по ЕО

 

Решения за прекратяване - ОВОС и ЕО

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция превантивна дейност/процедури по АПК

 

Списък на лицата, притежаващи разрешения от РИОСВ  за операции по оползотворяване на отпадъци, съгласно чл. 12 от ЗУО

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция управление на отпадъците/оползотворяване на отпадъците

 

Списък на инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет по-малък от два тона на час

по реда на ЗДОИ

До момента няма такива инсталации на територията на РИОСВ

Разрешения за дейности с отпадъци, включително, решение за изменение и/или допълване на издаденото разрешение

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция управление на отпадъците/регистър на разрешителните

 

Регистрационни документи по ЗУО

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция управление на отпадъците/регистрационни документи

 

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци и прекратени регистрационни документи

 

Интернет страница или по реда на ЗДОИ

Секция управление на отпадъците/процедури по АПК

 

 XI Стратегии, планове, програми и отчети за дейността    

  

Годишни регионални доклади за състоянието на околната среда

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция доклади/ регионални доклади за състоянието за околната среда

 

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция контролна дейност/ годишен план

 

Доклади от комплексни проверки на обекти

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция контролна дейност/доклади от комплексни проверки

 

Месечни отчети за контролната дейност

 

Интернет страница или

по реда на ЗДОИ

Секция контролна дейност/месечни отчети

 

Регистър на постъпили сигнали на „зелен телефон” в РИОСВ Благоевград

 

Интернет страница

Секция контролна дейност/ регистър на постъпилите сигнали  на„зелен телефон

 

 

 

 XII Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РИОСВ    

Национална система за мониторинг на околната среда - НСМОС, Подсистема “Води”, Функционална подсистема “Контролно информационна система за състоянието на отпадъчните води”

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

 

Национална система за мониторинг на околната среда /НСМОС/Подсистема: Контрол качеството на атмосферния въздух

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

 

по реда на ЗДОИ

 

 

Секция информация/Национален каталог

Доклад по ОВОС

Доклад за екологична оценка или екологична част на план/програма

 

по реда на ЗДОИ 

 

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за образуваните производствени или опасни отпадъци

 

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за депониране на отпадъци

 

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за събиране, транспортиране и временно съхраняване на производствени и/или опасни отпадъци

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за събиране, транспортиране и временно съхраняване на битови и/или строителни отпадъци

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за центрове за разкомплектоване  на ИУМПС

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за площадки за временно съхраняване на ИУМПС

 

по реда на ЗДОИ 

 

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за съоръженията за предварително третиране  на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет за площадки за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет на площадки за съоръженията за предварително третиране на  негодни за употреба батерии и акумулатори

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог

Годишен отчет на площадки за събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори

по реда на ЗДОИ

Секция информация/Национален каталог