Съдържание

Посетители

В момента има 637  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №96/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Промяна дейността на източен „Склад за негорими строителни материали с офис", находящ се в УПИ 090033, местност „Долен засек", землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград в „Цех за хартиени кутии"

Прочети още...

Съобщение №95/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в парцел I – 7 в местността „Еленовско дере", землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №94/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на жилища сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 04279.613.359, УПИ XV-1650 в кв. 2 по плана на централна градска част (ЦГЧ) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №93/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.61.1.40, находящ се в сграда с идентификатор 04279.612.61.1, разположена в имот с идентификатор 04279.612.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, УПИ VIII, пл. № 1543, кв. 28 по плана на централна градска част на гр. Благоевград от „ресторант" в „два броя офиси"

Прочети още...

Съобщение №92/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на газопроводна инсталация за захранване с природен газ на котелна инсталация в сградата на спасителна база на БЧК - гр. Банско, разполагаща с четири броя котли ARISTON CLAS 32FF SYSTEM със затворена камера турбо изпълнение и разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.19.18 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №91/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдели, подотдели 42 „д", 42 „е1", 49 „е1", 173 "и", 190 „б", 254 „б",69 „ж",312 „з", 42 „е", 168 „е", 280 „х", 266 „и", 266 „г", 170 „а", 242 „е", 242 „щ", 361 „е", 366 „б", 367 „и", 119 „а", 143 „е", 165 „з", 173 „з", 245 „а", 253 „к", 254 „в", 255 „т", 256 „ж", 258 „ф1", 267 „а1", 278 „а", 280 „у", 280 „т", 281 „г", 308 „в", 59 „ж", 165 „ж", 89 „к", 89 „ж", 89 „а", 43 „х", 42 „д1", 42 „г1", 42 „ю", 42 „а", 39 „е", 38 „д", 36 „к", 36 „д", 36 „г", 36 „в", 36 „а", 42 „о"

Прочети още...

Съобщение №90/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Кресна" – отдели, подотдели 17 „в"; 222 „б", „з", „и", „л"; 233 „а", „б"; 242 „б", „е", „ж", „з"

Прочети още...