Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №54-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/13.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство чрез засаждане на сини сливи в поземлени имоти с номера 031015 и 031014 в местността Краището, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. на Николай Икономов – земеделски стопанин“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с номера 031015 и 031014 в местността Краището, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Н. М. И. xxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/13.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция и търговски обект“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти № 013010 и № 013025 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“.

Възложител: М. А. Н., xxxxxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на ресторант за бързо хранене и паркинг в имот с номер 015053, находящ се в местността Голяма нива - Кавако, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: имот с номер 015053, находящ се в местността Голяма нива - Кавако, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „НОВ ФОРУМ“ ЕООД, ЕИК 115863024

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на етерично маслени растения (пирински /мурсалски/чай)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 012052, местност „Ефендица“, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „СТЕФИЕЛИ“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на алуминиева дограма и склад за промишлени нехранителни стоки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти № 037007 и № 037026, местност „Вадата“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“.

Възложител: „ИНТЕРПЛАСТ - ГРУП - 2011“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “ Изграждане на автосервиз, магазин за продажба на авточасти и офис“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №076007, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: Н. Л. Д., xxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за пакетирани хранителни продукти, офис-административна част и търговско помещение“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №094002, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: И. И. П., xxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.