Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №35-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 53326.500.8, местност Баните по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (УПИ ІІІ-8, квартал 2 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград) с ново предназначение на имота - за хотел и проектиране на задънена улица тупик за по-добър достъп до имота“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: ПУП-ПРЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 53326.500.8, местност Баните по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „Сибия“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 87802.10.93 в местността Тавлиевото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона. BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.93 в местността Тавлиевото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: С. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости с търговски обект и кафе аперитив“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.28.204 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 “Родопи Западни”

Възложител: М. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 02748.18.333 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: В. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гърмен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: землище на с. Ковачевица, с. Лещен, с. Крушево, с. Дъбница, с. Балдево, с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, на територията на ТП „ДГС Гърмен, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002063 «Западни Родопи»

Възложител: ЮЗДП ДП Благоевград ТП „ДГС ГЪРМЕН“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 17395.139.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: И. Г., Р. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на опаковки от пластмаса“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 36083.59.2 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител: „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.