Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №13-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.622 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.622 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Х. Н.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на четири сгради за отдих в поземлен имот с идентификатор 87802.12.99, местност Четал чешми по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.12.99, местност Четал чешми по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: В. Х., С. Ш., К. С., Ц. П., П. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.621 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.621 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Р. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура за захранващ водопровод от каптажи в поземлени имоти с идентификатори 43699.57.547, 43699.57.548 и шахта в поземлен имот с идентификатор 43699.57.11 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград до поземлен имот с идентификатор 56839.102.103 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: 43699.57.547, 43699.57.548, 43699.57.11, 43699.57.6, 43699.57.7, 43699.57.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, 56839.102.513, 56839.102.644, 56839.102.103 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград.

Възложител:„БЕТОН“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 87802.12.239, местност Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.12.239, местност Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: Е. П., М. П., Ц. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за строителни материали и складова база за промишлени стоки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 17395.112.13, 17395.112.14, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: Г. П., Н. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ І, имот с планоснимачен номер 221, кв. 116 по плана на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: УПИ І, имот с планоснимачен (пл.) номер 221, кв. 116 по плана на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил; защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Л. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.