Съдържание

Посетители

В момента има 527  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №64-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №64-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.87.3 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.87.3 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: М. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №63-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №63-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за осигуряване на транспортен достъп през имоти с идентификатори 17395.169.392, 7395.169.271 и 17395.169.196 за осигуряване на достъп до поземлени имоти с идентификатори 17395.169.1, 17395.169.393 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори: 17395.169.392, 7395.169.271, 17395.169.196 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: „МАЙСТОРОВИ 2016“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №62-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №62-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.76 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „нива” в „за складови дейности”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.95.76 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: Г. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №61-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №61-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02748.24.228 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ от нива за склад за строителни материали и битова сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 02748.24.228 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: Д. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №60-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №60-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I000288 (поземлен имот с идентификатор 22842.82.26 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград) с отреждане за „Складово - производствени дейности - склад за съхранение на вино и офиси“ и част (2234 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 22842.82.27 с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград да се образува нов УПИ І 82.26, 82.27 с отреждане за „Складово - производствени дейности - склад за съхранение на вино и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 22842.82.26, 22842.82.27 (част) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград

Възложител: К. Г., Ц. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 14492.20.88 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград от „Лозе“ в „Нива“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.20.88 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

Възложител: А. П., П. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция № BLG0415.А000_Папаз чаир“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с проектен идентификатор 21680.27.1085, образуван от поземлен имот с идентификатор 21680.27.1083 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.