Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №20-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на магазин, склад и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.137.9 в местността Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.137.9 в местността Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Ц. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 62640.23.354 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: Ф. Л. , Н. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл. 21 от ЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 56839.10.15 в местността Раец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 56839.10.15 в местността Раец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”

Възложител: Л. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за определяне на прилежаща площ към сграда с идентификатор 03294.75.119.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград, с което се засягат 0.599 дка земя от Държавен поземлен фонд, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 03294.75.119 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част от поземлен имот с идентификатор 03294.75.119 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”

Възложител: „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 32322.5.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 32322.5.55 в местността Межнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград; защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево”

Възложител: А. Т., Д. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 87802.51.16 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона. BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.51.16 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: Ц. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води за село Рибново, община Гърмен в поземлен имот с идентификатор 62640.23.66, местност Равна скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаинвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води за село Рибново, община Гърмен в поземлен имот с идентификатор 62640.23.66, местност Равна скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.23.66 и части от поземлени имоти с идентификатори 62640.23.365 и 62640.23.66 в местността Равна скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001021 „Река Места“

Възложител: Общинска администрация село Гърмен

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.