Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №11-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.3.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански за промяна предназначението от „ливада“ за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.3.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”

Възложител: Н. Т., М. К., А. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 62640.24.11 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: Д. У.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от люцерна“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлени имоти 55107.127.90, 55107.132.53, 55107.132.55, 55107.132.63, 55107.132.38, 55107.132.52, 55107.132.54 и 55107.132.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград, защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“

Възложител: К. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 53326.500.43 в местността Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград от „Пасище, мера“ в „Друг вид земеделска земя“ с цел създаване на трайни насаждения“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.500.43 в местността Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: Общинска администрация Гърмен

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на дограма, ролетни щори и склад в поземлен имот с идентификатор 18366.95.19 в местността Маноле/0/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.95.19 в местността Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Г. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №06-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за нов въздушен ел. провод 20 kV от съществуващ стълб 20 kV в землището на с. Бучино до махала „Сиврийска“, землище на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землище на с. Бучино и с. Лисия, община Благоевград област Благоевград, защитена зона BG0002107 “Бобошево”

Възложител: В. Л., В. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 14492.24.132 и 14492.24.133 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: „А И ЕМ - 2008“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.