Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №46-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на 60 дка насаждения от шипка в поземлен имот с идентификатор 58390.12.5 в местността Шайтанкаси по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри (КККР) на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатор 40539.71.17 в местността Капсиди-2 по КККР на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатори 36083.10.5 в местността Мишето и поземлени имоти с идентификатори 36083.8.1 и 36083.3.16 в местността Св. Константин по КККР на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, поземлен имот с идентификатор 58390.12.5 в местността Шайтанкаси по КККР на с. Генерал Тодоров, поземлен имот с идентификатор 40539.71.17 в местността Капсиди-2 по КККР на с. Кулата, поземлен имот с идентификатор 36083.10.5 в местността Мишето и поземлени имоти с идентификатори 36083.8.1 и 36083.3.16 в местността Св. Константин по КККР на с. Капатово; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“

Възложител: Д. И. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №013121 в землището на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”

Възложител: М. И. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот №000685, землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград с цел промяна предназначението в устройствена зона „Пп“ и конкретно предназначение за „Оранжерии“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000685, землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: Е. В. И.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Отглеждане на едногодишни и многогодишни тревни и бобови култури и на едногодишни зърнени култури в поземлени имоти с идентификатори 43243.1.67 и 43243.1.75 в местността Попов гьол по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 43243.1.67 и 43243.1.75 в местността Попов гьол по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „ПАСИЩНО ПРАСЕ“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 38532.200.208, местност “Лялево“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002078 “Славянка”

Възложител: „ВЕИ-ПИРИН“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.136.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: М. И. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз с административно-битова и търговска част, пункт за технически прегледи на МПС, център за смяна на гуми“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:имоти с идентификатори 59077.51.11 и 59077.2.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител:„ОКИ-КОНСУЛТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.