Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №25-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 69261.105.37 в местността Кадънката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 69261.105.37 в местността Кадънката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на с. Стоб); защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: Г. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на приемо - предавателна станция № BLG0118.A005_Ковачевица“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с идентификатор 66874.51.74 в местността Канина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.70.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: М. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.24.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.24.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: И. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за изменение на Подробен устройствен план – Пан за застрояване (ПУП–ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 17395.153.20, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград за промяна на предназначението от „за склад за съхранение, поддържка и ремонт на селскостопанска техника“ в „за цех за преработка на дървесина, производство на дървесни пелети, склад за съхранение на готова продукция“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.153.20, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев); защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: „МАКСИМ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.10.204, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.204 местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: „ГАМА ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на соларен парк в поземлен имот с идентификатор 43606.12.164, местност Раяница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: 43606.12.164, местност Раяница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Лещен); защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001030 „Родопи - Западни”

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.