Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №42-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.270, местност Попина лъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.270, местност Попина лъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Възложител: М. Г., И. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 MW в поземлен имот с идентификатор 16136.20.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.).

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 16136.20.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград (КККР на с. Горна Брезница); защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”

Възложител: „ГОРНА БРЕЗНИЦА ПИ ВИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ І – за детски лагер от кв. 30 по плана на село Попови ливади, община Гоце Делчев, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 87802.11.10 в местността Пионерски лагер по одобрените кадастрална карата кадастралните регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Проектът за изменение на ПУП е с обхват поземлен имот с идентификатор 87802.11.10 в местността Пионерски лагер по одобрените кадастрална карата кадастралните регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Община Гоце Делчев

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част (318 кв. м) от имот с идентификатор 68223.10.159 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград

Възложител: „ХИДРАЛИФТ КРЕЙНС“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение “Изграждане на две еднофамилни къщи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имоти с идентификатори 53326.34.180 и 53326.34.72, местност Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: К. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.577 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности и вили“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.577 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: О. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.566, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности и вили“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.566, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: З. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.