Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №13-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на складове за строителни материали“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.129.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „РИД“ ЕООД, ЕИК 10160489

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 047027, местност „Разсипани ливади“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград за „вилно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с № 047027, местност „Разсипани ливади“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

Възложител: АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, метанстанция и търговски обект в имоти с номера 013017 и 013019 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: имоти с номера 013017 и 013019 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „ФЕСТЪР“ ООД, ЕИК 204109351

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „нива“ за „автодиагностичен център“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: ДИМИТЪР ПОПОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на нови трайни насаждения в поземлен имот с номер 005012 в местността Манастира, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 005012 в местността Манастира, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Николай Атанасов

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG156 в поземлен имот с номер 160016, находящ се в местността Лъката по картата на възстановената собственост за землището на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с номер 160016, находящ се в местността Лъката по картата на възстановената собственост за землището на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001021 „Река Места“.

Възложител: „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, ЕИК 130408101,

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.137.4, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места".

Възложител: ЕМИЛИЯ СМИЛКОВА

тук може да изтеглите пълния текст на решението.