Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №46-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за сушене и замразяване на плодове и зеленчуци и покривна фотоволтаична инсталация в имот с номер 058067, местност Бунарджик, землище на с. Хвостяне, община Гърмен област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: оземлен имот с номер 058067, находящ се в местността Бунарджик, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Н. А. Д. xxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот с номер 000358, намиращ се в местността Хано в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с номер 000358 в местността Хано, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“.

Възложител: ЕТ „Орхидея – сем. Георгиеви – Велин Георгиев“ с ЕИК 101071179

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с номер 051009 в местността Папаз чаир, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на с. Делчево, поземлен имот с номер 051009; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: И. К. Я.с постоянен адрес: xxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на временен склад за съхранение на зърно“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 114011, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „БКС“ ЕООД, ЕИК 101005001

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за форматиране - преработка на камък“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №028008, землище на с. Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0000220 „Долна Места“.

Възложител: С. С., Н. С., адрес хххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на шивашки цех, склад, офис и търговска част“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част от имот № 036001, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител:Ф. Т. А., адрес: ххххххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.137.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград:, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: К. Г. К., с адрес: хххххх

тук може да изтеглите пълния текст на решението.