Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №09-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с помещения за автосервиз, търговски обект и офис в поземлен имот с идентификатор 20331.47.4, местност Големия блок по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20331.47.4, местност Големия блок по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Дебрен); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: А. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 02748.24.190 и 02748.24.259 в местността Полето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил от „нива“ за „производствени дейности“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 02748.24.190 и 02748.24.259 в местността Полето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на с. Бараково); защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: „МАРЖСАУМИЛ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77058.2.74, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от ливада в нива с цел отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.2.74, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на гр. Хаджидимово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: наследниците на П. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №06-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77058.2.75, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от ливада в нива с цел отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.2.75, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на гр. Хаджидимово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Б. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77058.2.157, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от ливада в нива с цел отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.2.157, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на гр. Хаджидимово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Д. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №04-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77058.2.73, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от ливада в нива с цел отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.2.73, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на гр. Хаджидимово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: наследниците на Г. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №03-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77058.2.84, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от ливада в нива с цел отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 77058.2.84, местност Капсиите по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на гр. Хаджидимово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: наследниците на К. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.