Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №41-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот УПИ VI-786, 778, 905, 779 от кв. 71 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за „семеен хотел и басейн“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: УПИ VI-786, 778, 905, 779 от кв. 71 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.

Възложител: Н. О. Ч.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ V, пл. № 29, кв. 13 и УПИ IV, пл. № 9, кв. 13 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград и инвестиционен проект за реконструкция и преустройство на хотел, находящ се в УПИ V, пл. № 29, кв. 13, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 53326.500.29 (УПИ V, пл. № 29, кв. 13), 53326.500.9 (УПИ IV, пл. № 9, кв. 13), 53326.500.95, 53326.500.97 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”.

Възложител: „ВЕГА - ТЕКС“ ООД, ЕИК 101680109

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Разширение дейността на обект „Авторемонтна работилница, офиси, обществено-обслужващ блок - мотел, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив в имот с идентификатор 43243.36.11“, чрез присъединяване на имот с идентификатор 43243.36.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански и „Изграждане на център за смяна на гуми, склад за авточасти и гуми и ТИР паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 43243.36.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД, ЕИК 10163721

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 024075, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: П. Т. К., Ф. С. , Н. Т. А., А. А. И.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от растителния вид Жълт смил (Helichrysum italicim) в имот с номер 009004 в землището на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 009004 в местността Дакова тумба по картата на възстановената собственост за землището на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: „ДИА КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 121025748

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG140_В_KULATA в поземлен имот с идентификатор 40539.78.42 в местността Кулсско лозе, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 40539.78.42 в местността Кулсско лозе, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“.

Възложител: „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, ЕИК 13040808101

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на дентална клиника в имот с номер 077012 в местността Кури Чаир, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с номер 077012 в местността Кури Чаир, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „Нушка Дент – д-р Нушка Пачеджиева индивидуална практика за първична дентална помощ“ с ЕИК 203647482.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.