Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №60-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №60-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на зеленчукови култури в поземлени имоти с идентификатори 05606.21.14, 05606.21.15, 05606.21.16, 05606.21.17, 05606.21.18, 05606.21.38, 05606.21.114, 05606.21.115 и 05606.21.116 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на специализирани машини и съоръжения за нуждите на стопанството, свързани с подобряване на иновациите и напояването“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 05606.21.14, 05606.21.15, 05606.21.16, 05606.21.17, 05606.21.18, 05606.21.38, 05606.21.114, 05606.21.115 и 05606.21.116 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Борово); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: ЗП „Борислав Порязов“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда – автосервиз, търговски обект и складови помещения в част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност Въпата, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност Въпата, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Гърмен); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: М. Ч., Ю. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на земеделска територия съставляваща поземлени имоти с идентификатори 43606.2.71, 43606.2.60, 43606.2.41, 43606.2.42, 43606.2.56, 43606.2.52, 43606.2.54, 43606.2.53, 43606.2.45, 43606.2.46, 43606.2.51, 43606.2.55, 43606.2.47, 43606.3.40, 43606.3.42, 43606.3.51, 43606.4.38, 43606.4.17, 43606.4.14, 43606.4.15, 43606.4.21, 43606.4.30, 43606.4.25, 43606.4.33 и 43606.4.27 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград в горска територия“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 43606.2.71, 43606.2.60, 43606.2.41, 43606.2.42, 43606.2.56, 43606.2.52, 43606.2.54, 43606.2.53, 43606.2.45, 43606.2.46, 43606.2.51, 43606.2.55, 43606.2.47, 43606.3.40, 43606.3.42, 43606.3.51, 43606.4.38, 43606.4.17, 43606.4.14, 43606.4.15, 43606.4.21, 43606.4.30, 43606.4.25, 43606.4.33 и 43606.4.27 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Лещен); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.

Възложител: Община Гърмен

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Нов траен горски път „Хамбарето - Пиляфа“ в района на дейност на ТП „ДГС Сандански“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 04933.1.301 и 04933.1.519 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бождово, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Бождово) и на поземлен имот с идентификатор 46526.1.27 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Малки Цалим, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Малки Цалим); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Сандански“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам изменение на “Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 32665.21.10, 32665.21.6, 32665.21.1, 32665.21.2, 32665.142.582, 32665.7.56 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

Възложител: В. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Закупуване на застроена и нормативно определена прилежаща площ по реда на §123 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (отм.) за поземлен имот с идентификатор 04217.1.18, местност Добро поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 04217.1.18, местност Добро поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Бистрица); защитена зона BG0002129 „Рила буфер”.

Възложител: „ЕВРОСНАБ - ГЕ ЕВ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №54-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на дегустационна къща в поземлен имот с идентификатор 20910.13.15, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20910.13.15, местност Селището, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри с. Зорница, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Зорница); защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител: К. С., И. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.