Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №124/2014 г.

Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с номер 712072 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение №123/2014 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Железница", землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №122/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка с площ до 21.24 м2 в имот № 046016, местност „Средно поле", землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №121/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна стопанска постройка до 35 м2 в имот № 234031, местност „Юрто", землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №120/2014 г.

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване ниско напрежение на „Център за настаняване от семеен тип", разположен в УПИ II, кв. 276 (поземлен имот с идентификатор 17395.501.3406 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев) по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №119/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Допълващо застрояване - барбекю, външна тоалетна и складови помещения в поземлен имот с идентификатор 04279.603.342 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №118/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 104.212 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гребовски рид", землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...