Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-38-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-38-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Производствено-складови дейности - производство на гроздов сок, вино, бутилиране и съхраняване, и търговски комплекс в имот № 073002, местност „Абдийца“, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СТРУМА ВЕЛИ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 09-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец към обект „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“

Възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-37-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за за „Реконструкция на път BLG 1181 и BLG 1176 към местността „Рупите“, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Община Петрич, БУЛСТАТ: 000024916, със седалище: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24.

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-36-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости в имот № 074014, местност „Демирево“ в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 08-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-374, кв. 11 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и въздушно електрозахранване с приблизителна дължина 270 м“

Възложител: С. В. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-35-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда глава шеста от ЗООС, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.157.98 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Смф 1“

Възложител: Д.Г.А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-34-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда глава шеста от ЗООС, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в землището на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград, с цел обособяване на новообразуван УПИ І – за КИН (образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 49312.17.8, 49312.17.9, 49312.17.10, 49312.17.11, 49312.17.12, 49312.17.13, 49312.17.22, 49312.17.44 и част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.27 по КККР на с. Рупите) и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в землището на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград, с цел обособяване на нов УПИ VІІ-Ок-А-обслужваща зона за социализация на Археологическа НКЦ „Хераклея Синтика“ (образуван от обединяването на поземлен имот с идентификатор 49312.17.31, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.38 и част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.32 по КККР на с. Рупите)“

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението