Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

10-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 10-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №10-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Проект на подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.48.38, местност Голек, поземлен имот с идентификатор 47408.50.13, местност Голек и поземлен имот с идентификатор 47408.48.36, местност Брезовица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „ВАЛЕНТИНО ПМГВ“ ООД, ЕИК: 201336027, със седалище и адрес на управление: с. Марчево, общ. Гърмен.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 21.06.2022 г. Решение №БД-23-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изменение с цел увеличаване на разрешеното количество подземни води за добив от съществуващ шахтов кладенец за нуждите на „ТМСИ“ към производствена площадка „ОНИКС 2014“, изградена на територията на поземлен имот с идентификатор 40052.9.51, местност Ормана по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „ОНИКС 2014“ ЕООД, ЕИК: 101648588, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Бузлуджа“ №11, офис 19.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-22-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 15.06.2022 г. Решение №БД-22-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз в поземлен имот 18366.68.54 в местността Въпата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“. с възложители М.М.Ч и Ю.Ю.И.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-21-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 15.06.2022г. Решение №БД-21-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Монтиране на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на територията на обект „Цех за преработка и рециклиране на пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 36083.59.1 по КККР на с. Капатово, общ. Петрич, област Благоевград“ с възложител „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, ЕИК: 200822243, със седалище и адрес на управление: общ. Петрич, с. Капатово.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-20-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 15.06.2022г. Решение №БД-20-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Промяна в начина на водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 03664.17.8, местност Ридара по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложители А.С.Б и В.С.Б.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-19-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 15.06.2022г. Решение №БД-19-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на метално хале и надстрояване на сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3979 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „ТОТАЛ АГРО 88“ ЕООД, ЕИК: 205320508, със седалище и адрес на управление: с. Баня, ул. „Двадесет и пета“ №3.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-18-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 01.06.2022г. Решение №БД-18-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 871 kW, монтирана върху покрива и фасадата на сграда, находяща се в УПИ IV-940, кв. 81 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово и прилежащ терен“ с възложител „ХД ЕНЕРДЖИ – СОЛАР ПРО“ ООД, ЕИК: 206752563, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Рила“ №1.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 


От тук може да изтеглите пълния текст на решението