Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-03-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-03-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 20.01.2022 г. Решение №БД-03-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и стаи за обитаване в поземлен имот с идентификатор 03664.20.11 в местността Полето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител: А.П.К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-02-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 20.01.2022 г. Решение №БД-02-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на строителни отпадъци и земни маси в поземлен имот с идентификатор 29146.3.62 в местността Шебечковица по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“ с възложител: „БЕЛБУЛТРАНС“ ООД.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-01-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 14.01.2022 г. Решение №БД-01-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за три обособени и отделни територии - част от територията на община Благоевград в обхват: 1. Територия, разположена между републиканския път трети клас (ІІІ-106) BLG2074 - Благоевград - Зелен дол - Българчево - /BLG2062/ и автомагистрала „Струма“ (А-3) - София - Перник - Дупница - Благоевград - Симитли - Кресна - Сандански - граница Гърция; 2. Територия, разположена по протежение на републиканския път трети клас (ІІІ-106) BLG2074 - Благоевград - Зелен дол - Българчево (BLG2062); 3. Територия, разположена в близост до BLG2068 (ІІІ-106-Благоевград - Покровник - Мощанец, представляващ част от хидропарк „Струма - юг“ по действащия ОУП“ с възложител Община Благоевград.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 01-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №01-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на метален навес – ниско свободно застрояване в поземлен имот с идентификатор 43565.41.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org , секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ - Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

възложител: Я. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-45-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 14.12.2021 г. Решение №БД-45-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Селскостопански сгради за отглеждане на животни – изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя и отглеждане и угояване на телета до 350 броя в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 (новообразуван от поземлен имот с идентификатор 39116.144.63), местност „Пради бука“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител „КИБОР 2013“ ЕООД, ЕИК: 202708772, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Трети март, 26, ет. 1

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-44-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 13.12.2021 г. Решение №БД-44-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на авторемонтна работилница, автомивка, сграда за административна дейност, паркинг и сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 14492.15.179 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ЕМИЛИ – 2013“ ЕООД, ЕИК: 202492246, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Македония“ №102, ет. 5.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

18-АПК/2021

РЕШЕНИЕ  № 18-АПК/2021 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №18-АПК/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград от „земеделска земя“ за „фотоволтаична централа и складове“

възложител: „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението