Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

17-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 17-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за изменение на инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ "Баба Цвета" на р. Еловица и р. Стружка, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

Възложител: "Миле инженеринг" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-45-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Производство на бетонови смеси чрез оползотворяване на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.750.445 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БОЖАНОВ ГРУП” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 14-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на административно-битова сграда към животновъдна ферма в поземлен имот № 020006, м. „Керемидарката“ в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, област Благоевград“

Възложител: И.Д.Б

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-44-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Затворен канал след изтичалото на ВЕЦ Разлог“

Възложител: „РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-43-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за преработка на мляко с капацитет 500 л дневно в УПИ ХІІІ-1407 – бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ЛЮБИ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-42-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на ПСОВ модел WEP Хleq (100 е.ж.) за пречистване н битовите отпадъчни води, формирани от бензиностанция ШЕЛ – с. Левуново, имот № 065120, местност „Валога“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-41-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник в поземлен имот с идентификатор 56410.53.236 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: О.И.Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението