Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-52-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-52-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на бетонни изделия в поземлени имот с идентификатор 17359.119.4 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „РИД“ ЕООД, ЕИК: 101160489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-51-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за строителни материали, автомивка, кафе и офиси в имот № 057163 в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. С. С., адрес: xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 20-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам започналата административна процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 2734/21.08.2017 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдел 84 „т“ през 2017 год. в държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Катунци“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Катунци“, седалище и адрес на управление: с. Катунци, ул. „Асен Лагадинов“ № 17.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-50-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Възложител: „Белатур“ АД, ЕИК: 811198833

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-49-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси в имот № 024008, местност „Лозята/Гребенаря/“ в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Л. Г. Ч., с постоянен адрес: xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 19-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за имоти с №№145024, 141009, 141018, 045015, 145008, 141019, 141002, 141003. 141004, 141020, 141010, 141027, 145014, 141026, 145006, 141025, 141008, 145009, 145007, 145016, 145017, 141024, 141007, 141028, 145005, 141001, 145018, 141022, 141023, 145013, 141021, 145012, 141005 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Р. И. Т., с постоянен адрес: xxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

18-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 18-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на външно кабелно електрозахранване на базова станция 2112, находяща се в поземлен имот с номер 007001 в землището на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283

От тук може да изтеглите пълния текст на решението