Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-23-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-23-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз за смяна на гуми, пункт за годишни технически прегледи и автомивка в имот № 092066, местност „Ширината“, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„АУТО ТОПОВ“ ЕООД, ЕИК: 202022969

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-22-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми, отпадъци от фотографски дейности и отпадъци от черни и цветни метали (метален скраб) в имоти №№ 014096 и 014081, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:„СТИМ-РЕК“ ЕООД, ЕИК: 201093205

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-21-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за мобилни трейлери и газорегулиращ пункт за компресиран природен газ в имот № 101014 с площ 0.858 дка, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански, община Сандански“

Възложител:„БЕТОН“ ЕООД, ЕИК: 811183258

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-20-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за строителство на 2 бр. МВЕЦ на р. Лебница, землища на с. Струма и с. Кръстилци, община Сандански

Възложител:ЕТ „КИРИЛ КАМБЕРОВ – КАМБИ“, ЕИК: 101613594

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-19-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-17-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предлпо преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на регулирани води в участък след долен изравнител на МВЕЦ „Рила“ чрез ГНК „Рилски“ в землището на с. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител:„БИЛДИНГ СЪРВИЗ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК: 204639620

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ  № 01-АПК/2019 г.

издадено Решение № 01-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за изменение на инвестиционно предложение за „Създаване на стопанство от 300 дка насаждения от боровинки в имоти № 000658 и № 000666, местност „Горната лъка“, землище на с. Сушица, общ. Симитли, област Благоевград“

Възложител:„Блуеберрихрас” ЕООД, ЕИК: 205183707

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-17-П/2019 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 18.01.2019 г. Решение № БД-17-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Каскада от 7 бр. малки водноелектрически централи /МВЕЦ/ - „Струмешница 5“, „Струмешница 6“, „Струмешница 7“, „Струмешница 8“, „Струмешница 9“, „Струмешница 10“ и „Струмешница 11“ на р. Струмешница, землища на с. Първомай, с. Беласица, с. Коларово, с. Мендово, с. Право бърдо, с. Струмешница, с. Яворница, с. Кладенци и с. Ключ, община Петрич“

Възложител:„СТРУМЕШНИЦА и КО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението