Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-09-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 09.04.2024 г. Решение №БД-09-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на индустриален парк в поземлени имоти с идентификатори: 30702.29.170; 30702.29.191; 30702.29.449; 30702.32.6; 30702.42.287; 30702.42.69; 30702.52.285; 30702.52.290; 30702.29.175; 30702.52.286; 30702.42.451, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.447, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.445, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.287; 30702.53.444, образуван от поземлен имот 30702.53.13; 30702.29.672 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.273; 30702.29.685, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.138; 30702.29.676, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.537; 30702.29.680, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.175; 30702.53.442, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.53.280 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.
Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и проекти, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 09.04.2024 г. Решение №БД-08-П/2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за „Проект на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.61.12, местност Козлодуй по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ с възложител Община Благоевград.
Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 13-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №13-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на група поземлени имоти с местонахождение в местностите Банята, Суракин, Делниците, Куреко-Бугата и Небуш, землище на с. Елешница, община Разлог, с отреждане на част от имотите за „хотелски комплекс, вилно строителство и обществено обслужване“, част „за вилно строителство“ и част „за озеленяване-парк“ с възложител „ВАРВА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ, гр. София.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 14-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №14-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.23.5, местност Стара гара – Ш.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител В.М.А.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 11-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №11-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на кабел ниско напрежение (НН) за захранване на обект „Фотоволтаична централа до 150 kW“ в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6187 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител К.И.Т.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 10-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №10-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.140.54 в местността Под черквата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител С.Г.А.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 09-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №09-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник, складова база и гаражи в поземлен имот с идентификатор 77058.14.244 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител Н.И.В.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението