Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

07-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 07-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХII-609,496, имот с идентификатор 04279.608.496 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ в РИОСВ - Благоевград по подадено уведомление с вх. №1018/16.03.2020 г.

Възложител: „ЮМС КОНСУЛТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-07-П/2020 г.

Прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерии и водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.36.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „Дековис“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-06-П/2020 г.

Прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 38666.32.67 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: xx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-05-П/2020 г.

Прекратявам административната процедура по преценяване приложимата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 03294.22.499 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-П/2020 и БД-04-П-1/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-04-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на крематориум в поземлен имот с идентификатор 40912.112.519, местност „Под ливарски рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „Евиян 1“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

РЕШЕНИЕ № БД-04-П-1/2020 г. за допълване на РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-04-П/2020 г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

05-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 05-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение заза прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на винарска изба и помощни помещения в имот №024038, местност „Подината“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

04-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 04-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на „Апартаментен хотел, магазин, спа– център, ресторант, кафе-сладкарница и басейн“ в имот с идентификатор 65334.300.3200 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „НИК-ПАЛАС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението