Съдържание

Посетители

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

01-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 01-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Крайпътен обслужващ обект – мотел в поземлени имоти с идентификатори 02693.41.4 и 02693.501.6135 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: А. К. Г

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-01-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изгаряне на биомаса от абсорбенти в парен котел ПКМ 4,5, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.234 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „АГРО ОЙЛ ТРАНС” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

23-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 23-АПК/2019 г. прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 00134.2.6 в местността „Кури дере“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: С.К.А, Д.К.Д, П.Г.Д. и Л.Г.Д

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-50-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник в поземлен имот с идентификатор 56410.53.236 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: О. И. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-49-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт за добив и нарязване на месо от зайци в поземлен имот №029012 в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „БРАВА ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-48-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Възложител: Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-47-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Цех за производство на сокове и нектари в сграда, находяща се в УПИ II-25, кв. 2 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „Клас енерджи“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението