Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №98/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в имот №050031 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №329/04.02.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в имот №050031 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда разширение на съществуващ обект: „База за разделно събиране на отпадъци", находящ се в имот №050031 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с площ 7.280 дка и начин на трайно ползване „Производствен терен", въведен в експлоатация с Удостоверение №132/29.12.2009 г. от Главния архитект на община Благоевград. Към момента обектът е обособен върху площ в размер на 6004.58 кв. м и в същия са разположени сепарираща инсталация за отпадъци от опаковки, пластмасови и хартиени отпадъци, както и площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Съгласно представената информация и документация и двете дейности осъществяване на обекта са съгласувани и разрешени от РИОСВ – Благоевград, чрез следните нормативноопределени актове:
- становище с изх. №4148/31.10.2007 г. за инвестиционно предложение „Сепарираща инсталация за разделно събрани отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки в имот №050013 и монтаж на машина за механично дробене на пластмаса в имот №050029 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград", съгласно което същото не е предмет на задължителна ОВОС и на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно ЗООС;
- Решение № БД-111-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в част от имот №050031 по плана на бивш стопански двор на с. Зелен дол, община Благоевград" с характер на решението „да не се извършва ОВОС";
- Решение № 01-ДО-275-0/30.09.2013 г. за извършване на дейности с отпадъци на площадка в имот №050031 с площ 6004.58 м2 в с. Зелен дол, община Благоевград.
Разширението на гореописания обект се изразява в разширяване на площта на съществуващата площадка с 1275 кв. м върху основа с непропускливо покритие в рамките на имота, с цел подобряване на условията за съхранение на отпадъците, което е свързано с доставяне и разполагане на допълнителни съдове за съхраняване на отпадъците, обособяване на отделни нови участъци за съхранение на различните видове отпадъци. На допълнителната площ се предвижда да се съхраняват отпадъците (без ОЦЧМ), приети от външни лица и получени от дейността на площадката. Предвижданото разширение на площта не е свързано с увеличаване на количеството на отпадъците, промяна на извършваните дейности с отпадъци и видовете отпадъци спрямо вписаните в издаденото разрешително. Възложителят е наемател на площадката, съгласно Договор за наем от 01.01.2104 г.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или промяна в съществуващата техническа и пътна инфраструктура.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104 от 2008 г.).

Съобразно с горното, така заявеното инвестиционно предложение не следва да се счита за разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и съответно не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близко разположените защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в имот №050031 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.