Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Изгаряне на отпадъци

С Държавен вестник бр. 36 от 2013 г. е обнародвана Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на Инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

С нея се определят условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне на твърди или течни отпадъци. В чл. 2, ал. 2 от Наредбата са разписани инсталациите, за които не се прилага тя, като например инсталации, в които се третират само биомаса, радиоактивни отпадъци и др.

Съгласно чл. 59 от Наредбата, компетентните органи изготвят списък на инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по-малък от два тона на час, и осигуряват достъп на обществеността до него. В случай, че даден обект попада под разпоредбите на цитираната наредба, то компетентния орган се явява директора на РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията.

Във връзка с изискванията, РИОСВ - Благоевград уведомява, че от страна на директора на инспекцията не са издавани разрешителни по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), за обекти попадащи в обхвата на Наредба № 4.