Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2014 г.

37-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 37-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Реконструкция на път ІІІ-107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна в участъка от км 31+000 до км 32+200", землище Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000496 „Рилски манастир" за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Кюстендил, община Рила, землище на ман. Рилски манастир; защитени зони BG0000496 „Рилски манастир"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

36-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 36-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №000798, местност „Туричка черква", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота за „вила", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000798, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

35-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №031005, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

34-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за част (1300 кв. м) от имот №000255, местност „Свети Георги", землище на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му „за жилищна сграда", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (1300 кв. м) от имот №000255, местност „Свети Георги", землище на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002072 "Мелнишки пирамиди".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

33-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 33-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №000781 с площ 120 кв. м, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му „за вила", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000781, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

32-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 000629 с площ 655 кв. м, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му „за вили", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000629, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

31-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план за застрояване и регулация за поземлен имот №006070, землище на с. Лиляново с цел отреждането му за „Жилищно строителство", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 006070, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.