Съдържание

Посетители

В момента има 961  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2019 г.

БД-20-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка заза „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за промяна на предназначението от „нива“ в за „производствени и складови дейности, и магазини“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Е. Т. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-19-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-185, кв. 310 по плана на гр. Петрич (поземлен имот с идентификатор 56126.601.185 по одобрени КК и КР на гр. Петрич), с което УПИ II – 185 да се раздели на два самостоятелни УПИ – УПИ XV с отреждане за „Производствено складови дейности – складове за промишлени стоки“ и УПИ XVI с отреждане за „Кравеферма“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЕЛИСТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-18-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда в обхват поземлен имот № 134016, местност Белмекен, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона за инженерна инфраструктура „Т-и1“, в която попада имотът, в устройствена зона за спортно-рекреационно обществено обслужване „Сро“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Х. С. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-17-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 20780.41.23, местност Фусковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане за „Фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-16-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в местност Кожуха, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с цел обособяване на новообразуван УПИ І – за културно-историческо наследство (КИН), образуван от обединението на поземлени имоти с идентификатори 49312.17.8, 49312.17.9, 49312.17.10, 49312.17.11, 49312.17.12, 49312.17.13, 49312.17.22, 49312.17.44, местност Кожуха по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с цел обособяване на новообразуван УПИ VІІ – Ок-А – обслужваща зона за социализация на Археологическа НКЦ Хераклея Синтика, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 49312.17.31, 49312.17.38 и част от 49312.17.32, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, във връзка с обособяване на обект от първостепенно значение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи некрополи“, включващ обособяване на две зони – основна – за културно историческо наследство (КИН) и обслужваща зона – за социализация и рекреационни дейности (Ок), при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-15-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с идентификатор 04279.91.9, местност „Рибарниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на производствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-14-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с пл. № 1778 в кв. 15 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за урегулиране на същия за „дърводелски предприятие““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Т. М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението