Съдържание

Посетители

В момента има 585  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №80-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №80-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 40912.100.29, 40912.100.32, 40912.100.33, 40912.100.539, 40912.100.37, 40912.100.44, 40912.100.48, 40912.100.49, местност Германско летище – 1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“ и образуване на нов имот с проектен идентификатор 40912.100.38 с предназначение за „Зеленчукова борса и логистична база за складиране, обработка и продажба на зеленчукови продукти“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 40912.100.29, 40912.100.32, 40912.100.33, 40912.100.539, 40912.100.37, 40912.100.44, 40912.100.48, 40912.100.49, местност Германско летище – 1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград.

Възложител: „АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №79-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №79-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на промишлена сграда - шивашки цех“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 18366.24.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.

Възложител: „ЗЕЙНТЕКС“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №78-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №78-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57830.31.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „ливада“ за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 57830.31.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил.

Възложител: И. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №77-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №77-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.84.76 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.

Възложител: В. С., М. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №76-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №76-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.84.77 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.

Възложител: М. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №75-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №75-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 39116.147.90 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.147.90 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.

Възложител: В. С., М. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №74-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №74-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17395.125.13, местност „Мочура” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 17395.125.13 и 17395.125.221 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: К. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.