Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2021 г.

БД-EO-43/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-43/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-42/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-42/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 27231.46.383 местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Х. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-41/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-41/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.58.37, местност „Баларбаши-БЛ.2“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на конкретното предназначение на имота от „за обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Н. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-40/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-40/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 07377.95.13, местност Полето, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Б. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-39/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-39/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.54.1, местност Гладно поле, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „АЛФА - ГРУП СЕКЮРИТИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-38/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-38/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград от „земеделска земя“ за „фотоволтаична централа и складове“, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“

възложител: „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-37/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-37/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.66.18, местност Над междата, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, Ж. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението