Съдържание

Посетители

В момента има 473  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2023

Съобщение №1798/2023

Изх. №5152(1)/29.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ул.“Връх китка“, гр. Петрич от о.т. 85 – о.т. 65 – о.т.70 – о.т.69 – о.т. 66 и ул. „Атанас Лютвиев“,от о.т. 85 до о.т. 82, включително тротоари в участъка на реконструкцията“ в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1797/2023

Изх. №5151(1)/29.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на кръгово кръстовище между ул. „Солунска“, ул. „Места“ и ул. „Цар Борис III“, в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1796/2023

Изх. №5100(1)/29.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на физкултурен салон към Професионална гимназия по икономика и туризъм „Д-р Асен Златаров“ в имот с идентификатор 56126.602.3055 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1795/2023

Изх. №5066(1)/29.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изпълнение на проект „Бит и традиции – възродени и съхранени“ по обявената от МИГ – Разлог Процедура № BG06RDNР001-19.698 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020

възложител: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „15.IX.1903, 1909“ ГР. РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №1794/2023

Изх. №5065(1)/29.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на сградата на физкултурен салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ IX, кв. 28, по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1793/2023

Изх. №4962(1)/29.12.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI (за гаражи), кв. 20 по плана на ж.к. „Ален мак“ - Благоевград, с цел образуване на нов УПИ XI, отреден за имот с идентификатор 04279.625.385 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с предназначение за „обществено обслужване и Пан за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI, кв. 20 по плана на ж.к. „Ален мак“ - Благоевград - ново ниско свързано застрояване със съществуващото застрояване в УПИ VI, кв. 20 по плана на ж.к. „Ален мак“ - Благоевград

възложител: Д. Г., Г. Г.

Прочети още...

Съобщение №1792/2023

Изх. №4948(1)/29.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка за обособяване на дневна и стая за медицински персонал към ЦНТС за пълнолетни лица с деменция, находяща се в УПИ II-5248, кв. 277 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...