Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Списък на административните услуги

Списък на административните услуги

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД


img15467906
 
 
 
№ по СУНАУ Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси Срок
13 Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС чл.95 ал.1 от ЗООС уведомление по образец, актуална скица на имотите (срок на валидност 6 месеца), документ за собственост или договор за наем. Информацията да бъде представена на хартиен и електронен носител Няма 14 дни  образец
9 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно чл.93, ал.4 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.), заявление по образец 500 лв. по чл.1, ал.1 по ПМС №136/2011г. редуцирана чл. 1, ал. 5, т. 1
30 дни

образец

образец обществен достъп

примерен образец за достъп за възложителите

10 Издаване на решение по ОВОС чл.99, ал.2 от ЗООС, (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно раздел ІІІ глава VI от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003г.); Заявление по образец; за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1500 лв. Приложение 2-700лв. по чл.1, ал.2 от ПМС №136/2011г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане


образец

образец обява

нова обява

11 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми чл.81, ал.1 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) заявление по образец 400 лв. по чл.1, ал.4 по ПМС №136/2011г., редуцирана чл. 1, ал. 5, т. 4
30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС

образец искане

образец уведом.

12 Издаване на становище по ЕО на планове и програми глава 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл.23. ал.1. по Наредба за ЕО Искане за издаване на становище по ЕО 600 лв. по чл.1, ал.3 от ПМС №136/2011г. 30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС  образец
 
 
 
№ по СУНАУ Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси срок
5 Издаване на Регистрационни карти на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) чл.31 от ЗБР Заявление, съгласно чл.91 от ЗБР няма до 5 дни от постъпване на заявлението или до 20 дни при нужда за уточняване на обстоятелствата образец
  Регистрация на диви животни чл.22, ал.1 и чл.22а от ЗЗЖ Заявление по образец Няма до 14 дни от постъпване на заявлението образец
6 Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл.12 от Наредба № 5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ 29/2000г), Наредба № 5/2004г на МОСВ (ДВ 85/2004г.) Уведомление по образец 10 лв. по чл.26 от ПМС №136/2011 г. до 14 дни от постъпване на уведомлението

образец 1 образец 2 образец 3

образец 4

 7 Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения  чл.10 от ЗЛР (ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001 г.)  т.2 от Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001г)  Не по-късно от 28 февруари на текущата година примерен образец
 8 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл.31, ал.6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони  чл.31 от ЗБР

Уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС за ИП

Уведомление за план програма проект чл.10 от Наредбата за ОС,

Общо уведомление

 280 лв. по чл.22, ал.1 по ПМС №136/2011г.  30 дни

образец 1

образец 2

образец 3

 

30 Становище за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения  Чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС  уведомление  няма  до 14 дни

 

образец 1

образец 2

образец 3

 

 31 Съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ  §7 от ДР на ЗЗТ във връзка със Заповед № РД-675/03.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите образец на заявление до 30 дни  образец
 32 Съгласуване на строителство на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в защитена територия, не попадаща в границите на защитени зони, за които не се изисква ОВОС и/или процедура по ЗБР
  Уведомление за организиран пункт за охлюви чл.42 ал.2, чл.41 ал.2 от ЗБР и Заповед № РД-361/2004г. На МОСВ Уведомление по образец Няма до 5 дни от постъпване на заявлението образец
29 Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд чл. 113 ал.2 от ЗБР Искане свободен текст Няма
 
 
№ по СУНАУ Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси срок
35 Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)

Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО

Документи по чл.69 от ЗУО

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 2 месеца образец
35.1 Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности с отпадъци чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)

Заявление по образец, съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО

Документи по чл.68 и чл.69 от ЗУО

50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 1 месец образец
35.2 Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.72, ал.3 и т.2 от ЗУО образец
33 Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
33.1 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
34 Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
34.1. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни  образец
33,34.2 Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО  образец
2 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код  Няма 30 дни  образец
2.1 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код  Няма 30 дни  образец
2.2 Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ – Благоевград работен лист за отпадъка, чието образуване е преустановено  Няма  30 дни  образец
3 Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология и отстраняване на други нередовности в попълнения работен лист, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Няма 15 дни
4 Заверяване на отчетни книги по отпадъците съгл. чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба № 1, ДВ бр.51/2014г чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба № 1, ДВ бр.51/2014г. Отчетна книга по образец Няма няма срок

образец 1

образец 2

образец 3

образец 4

образец 5

образец 6

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъци Чл. 35 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) Документация от основното охарактеризиране Няма 30 дни