Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Списък на административните услуги

Списък на административните услуги

img15467906

 

 

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД


 
I. Списък на услугите в направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)“
 
2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка
1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми
2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми
 
II. Списък на услугите в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“
 
1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати
2244 Издаване на Регистрационни карти
2797 Регистрация на диви животни
3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството
3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви
3211 Регистриране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

III. Списък на услугите в направление „Опазване чистота на атмосферния въздух и вредни физични фактори„

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания
526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии
556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите
724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии
1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители
2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания
2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители
309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания
3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации
3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация
3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации
3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна
3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

IV. Списък на услугите в направление „Химични вещества“

2522 Издаване на решение за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

V. Списък на услугите в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци
2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците
719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци
927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци
3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци
1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

VI. Услуги, предоставяни от всички администрации

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)