Съдържание

Посетители

В момента има 320  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-17-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група (МИГ) Якоруда – Белица 2014 – 2020 г.“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група Якоруда - Белица“ с адрес гр. Якоруда, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 111, Булстат: 177070133

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-16-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №057002, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград за „цех за дървообработка и цех за пелети“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-15-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за част (860 м2) от имот № 018020, местност „Сливица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за „цех за пелети“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Ю. И. Ш.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-14-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на„Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56126.171.30 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „друг вид трайно насаждение“ за „търговска и производствено - складова база““, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: В. К. У.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-13-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, ЕИН 000024633

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-12-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.35.76 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона „Смф1“ с понижени показатели“ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. В. Б., живущ xxxxxxxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-11-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 57159.504.7 по КК на с. Покровник, община Благоевград – ниско свободно застрояване с предназначение „за друг вид производствен, складов обект и производство и складиране на пелети“ и запазване на режима на съществуващи сгради с идентификатори 57159.504.7.1, 57159.504.7.2, 57159.504.7.3 и 57159.504.7.4 по КК на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Сградостроене“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, с. Покровник, ЕИК 811047436

От тук може да изтеглите пълния текст на решението