Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №827/2019

Изх. №3338(1)/17.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 17395.196.15 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Р. С. С.

Прочети още...

Съобщение №826/2019

Изх. №3324(1)/17.10.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с № 057006, местност Гладно поле, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград за промяна на предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: С. И. Г.

Прочети още...

Съобщение №825/2019

Изх. №3323(1)/17.10.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на новообразуван имот 106.331 по плана на новообразуваните имоти в местност Китката, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: И. П. Б.

Прочети още...

Съобщение №824/2019

Изх. №3316(1)/17.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда със заведение за бързо обслужване в УПИ IV-911, кв. 911, кв. 39 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.911 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Н. И. К., Д. А. К., Н. А. К., Е. К. К., Г. Г. К., Н. А. Й., К. А. К.

Прочети още...

Съобщение №823/2019

Изх. №3315(1)/17.10.2019 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 65334.67.17 в местността „Ушите“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: И. Н. П.

Прочети още...

Съобщение №822/2019

Изх. №3293(1)/17.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - складови помещения в УПИ II - 095032 (поземлен имот с идентификатор 65334.95.38 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) в местността „Нишан таши“, землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:В. К. Н., И. К. Н.

Прочети още...

Съобщение №821/2019

Изх. №3246(1)/17.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа СрН 20 kV - ВЕЛ „Обидим - 1“ от П/ст „Банско“ от стълб №76 до стълб № 214, ситуиран на територията на землището на с. Места, с. Кремен, с. Филипово, с. Гостун и с. Обидим, община Банско, на с. Буково, община Гоце Делчев и с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...