Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №799/2018

Изх. № 2968(2)/20.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни дейности за преодоляване на възникнали срутищни процеси на републикански път ІІІ-107 (Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна) при км 27+665, 27+700 и 27+755 в землището на н. м. „Рилски манастир“, община Рила, област Кюстендил“

Възложител:ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЮСТЕНДИЛ

Прочети още...

Съобщение №798/2018

Изх. № 2898(1)/20.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Подобряване на съществуващи общински пътища IV клас, свързващи селищата: Склаве - Ласкарево - Джигурово - Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с предмет „Първи етап - Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ селата Джигурово и Поленица“

Възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №797/2018

Изх. № 2865(1)/20.08.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПЗ) в обхват поземлен имот №033036 в землището на с. Конарско, община Якоруда, област Благоевград с цел отреждане на имота за „цех за производство на пелети, дървообработващо предприятие и складове“

Възложител:„АВДЖИ-ЛЕС“ ЕООД ЕИК 200801498

Прочети още...

Съобщение №796/2018

Изх. № 2689(3)/20.08.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на сграда с идентификатор 04279.28.101.1, разположена в имот с идентификатор 04279.28.101, местност Карамихайлов бунар – Ш.44 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и изграждане на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня“

Възложител:С. И. С., А. Д. С.

Прочети още...

Съобщение №795/2018

Изх. № 2998(1)/20.08.2018 г.

инвестиционно предложение за “Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Благоевград по участъци от улиците „Мелник“, „Стара планина“, „Борис Сарафов“, „Неофит Рилски“, „Васил Априлов“, „Сергей Румянцев“, „Петър Стоянов“, „Сава Михайлов“, „Патриарх Евтимий“, „Алеко Константинов“: подобект Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Сава Михайлов“; подобект Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Васил Априлов“ /о.т. 200 - о.т. 183/; подобект ул. „Васил Априлов“ /о.т. 107 - о.т. 125/; подобект Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Алеко Константинов“; подобект Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Патриарх Евтимий“ /о.т. 98 - о.т. 107/; подобект Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Петър Стоянов“ и подобект Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Сергей Румянцев““

Възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №794/2018

Изх. № 2950(1)/20.08.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на офиси и склад, разположени в пететажна жилищна сграда изградена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2476 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в ресторант и детски кът“

Възложител:В. И. С.

Прочети още...

Съобщение №793/2018

Изх. № 2949(1)/20.08.2018 г.

инвестиционно предложение за “Цялостна реконструкция и изпълнение на достъпен асансьор на административна сграда (имот с идентификатор 65334.300.2209.1 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград) с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги“

Възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...