Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №444/2020

Изх. №1750(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 год. в гори, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП – за отдели, подотдели 157 „д“ и 161 „д“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №443/2020

Изх. №1749(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87312.2.17, 87312.10.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 22246.18.201 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Рибница, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Д. К.

Прочети още...

Съобщение №442/2020

Изх. №1744(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на „Магазин за промишлени стоки и сервиз“ и „Магазин за пакетирани хранителни стоки“ в „Сервиз за смяна и ремонт на автомобилни гуми“, находящи се в многофамилна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6008 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „БУКОВСКИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №441/2020

Изх. №1738(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2021 година в гори собственост на Държавата в обхвата на териториално поделение „ДГС - Петрич“

възложител: ТП ДГС - ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №440/2020

Изх. №1718(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 18366.5.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Ш. К.

Прочети още...

Съобщение №439/2020

Изх. №1716(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.1.51 в местността „Баларбаши-15-2“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, с цел образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 04279.1.61 и 04279.1.62 в местността „Баларбаши-15-2“ по кадастралната карта на гр. Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и План за застрояване (ПЗ) на новообразувани имоти с идентификатори 04279.1.61 и 04279.1.62 в местността „Баларбаши-15-2“ по кадастралната карта на гр. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване

възложител:„РИО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №438/2020

Изх. №1715(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ XVIII - 116, УПИ XIX - 115 и УПИ XX - 113 в кв. 17 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград

възложител: Б. С.

Прочети още...