Съдържание

Посетители

В момента има 298  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №846/2022

Изх. №2786(1)/29.06.2022 г.

Уведомление за проект на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни обекта:
I. Подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XI-236, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград, за изменение на уличната и страничната регулационни линии по имотните граници на имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград и отреждане на УПИ XI за имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство”
2. Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XI -501.236, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград, за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград - ново ниско жилищно застрояване, свързано със съществуващото застрояване в УПИ Х-237, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.237 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград.
II. Инвестиционен проект за жилищна страда в УПИ XI -501.236, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград ново ниско жилищно застрояване, свързано със съществуващото застрояване в УПИ Х-237, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.237 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград

възложител: А. П.

Прочети още...

Съобщение №846/2022 (2)

Изх. №2786(1)/29.06.2022 г.

Уведомление за проект на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни обекта:
I. Подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XI-236, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград, за изменение на уличната и страничната регулационни линии по имотните граници на имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград и отреждане на УПИ XI за имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство”
2. Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XI -501.236, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград, за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград - ново ниско жилищно застрояване, свързано със съществуващото застрояване в УПИ Х-237, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.237 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград.
II. Инвестиционен проект за жилищна страда в УПИ XI -501.236, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград ново ниско жилищно застрояване, свързано със съществуващото застрояване в УПИ Х-237, кв. 12 по плана на с. Еленово, община Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.237 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград

възложител: А. П.

Прочети още...

Съобщение №845/2022

Изх. №2780(1)/29.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.601.500 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Б. К.

Прочети още...

Съобщение №844/2022

Изх. №2775(1)/29.06.2022 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I, УПИ XIV и УПИ XVIII, кв. 4 по плана на с. Краище, община Белица, област Благоевград

възложител: М. М.

Прочети още...

Съобщение №843/2022

Изх. №2765(1)/29.06.2022 г.

Уведомление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - ИПЗ) за УПИ III -320 в кв. 22 по плана на с. Изгрев, в имот с идентификатор 00134.501.333 по кадастралната карта на с. Изгрев, с предназначение „за жилищно строителство” - ново свободно жилищно застрояване; запазване режима на съществуващата сграда с идентификатор 00134.501.333.2 и на предвиденото по ЗРП, одобрен със Заповед № 2/0501.1982 г. на председателя на Общински съвет - Благоевград, допълващо застрояване, свързано на страничната регулационна линия с УПИ IV - 320, кв. 22 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, имот с идентификатор 00134.501.320 по КК на с. Изгрев, община Благоевград“;
2. Инвестиционен проект за втора жилищна сграда в УПИ III - 320 в кв. 22 по плана на с. Изгрев, в имот с идентификатор 00134.501.333 по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград

възложител: С. Ч.

Прочети още...

Съобщение №842/2022

Изх. №2763(1)/29.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда и допълващо застрояване - работилница в УПИ XVI, кв. 34 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

възложител: И. Г.

Прочети още...

Съобщение №841/2022

Изх. №2744(1)/29.06.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 62699.18.13, местност Топузица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 2 броя нови поземлени имоти с предназначение за „жилищно строителство“

възложител: П. Х.,  М. Х.

Прочети още...