Съдържание

Посетители

В момента има 230  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №670/2020

Изх. №2542(3)/11.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на пелети в „Дърводелска работилница - сушилна“ в поземлен имот с идентификатор 03504.404.45 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: „ВИЛИМЕТ 21“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №669/2020

Изх. №2500(1)/11.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW на покрива на съществуваща сграда в УПИ VIII-99, кв. 40 по плана на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград”

възложител: В. С.

Прочети още...

Съобщение №668/2020

Изх. №2498(2)/11.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка – допълващо застрояване в УПИ IX-292 в кв. 15 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „НОВАСОЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №667/2020

Изх. №2495(1)/11.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на вътрешна улица за поземлен имот с идентификатор 56126.600.273 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ИСА ЕВРО КОМЕРС“ АД

Прочети още...

Съобщение №666/2020

Изх. №2493(1)/11.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на сграда за производствени нужди, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.600.4006 ((УПИ ХV-4006, кв. 4) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „МЕТИКС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №665/2020

Изх. №2483(2)/11.08.2020 г.

Уведомление за „Изменение на действащ План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 57/21.05.1990 г. на кмета на Община Сандански и изготви ПУП-ПРЗ в обхват: урегулирани поземлени имоти (УПИ) V-176 и VI-177 в кв. 22 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, като предвижда вътрешната регулационна граница да се проведе по имотната граница на имоти № 176 и № 177 и се образуват два нови урегулирани поземлени имота с площи: УПИ XVI за имот № 176 с площ 740 кв. м и УПИ XVII за имот № 177 с площ 300 кв. м“

възложител: Г. Б., В. П.

Прочети още...

Съобщение №664/2020

Изх. №2472(1)/11.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 87338.536.30, местност Бяла места по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: O= Z=

Прочети още...