Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №643/2019

Изх. №2675(1)/22.08.2019 г.

Уведомление за „Допълнение на инвестиционно предложение „Рехабилитация на общински път BLG 2354/ІІ-84 Якоруда – Разлог/х. Трещеник, община Якоруда, област Благоевград“ – Част „Тръбоканална мрежа“

Възложител:ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...

Съобщение №642/2019

Изх. №2673(1)/22.08.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2019 год. в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП – за отдел, подотдел 352 „2“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Прочети още...

Съобщение №641/2019

Изх. №2614(1)/22.08.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Катунци“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП – за отдели, подотдели 42 „б“, 43 „г“, 44 „д“, 44 „к“, 45 „е“, 45 „ж“, 48 „ж“, 48 „и“, 48 „р“, 49 „а“, 78 „а“, 78 „в“, 66 „в“, 67 „к“, 67 „л“, 93 „в“, 93 „е“, 138 „а“, 138 „д“, 182 „в“, 182 „д“, 258 „к“, 258 „л“, 323 „з“, 470 „б“, 471 „а“, 471 „б“, 480 „д“, 488 „в“, 504 „б“, 514 „г“, 515 „а“, 522 „б“, 522 „в“, 523 „в“, 523 „д“, 527 „м“, 528 „в“, 528 „д“, 528 „л“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ“

Прочети още...

Съобщение №640/2019

Изх. №2717(1)/21.08.2019 г.

уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Първомай, землище на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЪРВОМАЙ“

Прочети още...

Съобщение №639/2019

Изх. №2674(1)/20.08.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 03504.198.48, местност „Бучин дол – Мръц. Чешма“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:Г. З. В.

Прочети още...

Съобщение №637/2019

Изх. №2658(1)/20.08.2019 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) по разпоредбите на Глава втора и Глава трета от Наредба №19/25.10.2012 г. за поземлен имот с идентификатор 49432.88.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград;
2. Инвестиционен проект за селскостопанска постройка за съхранение на растителна продукция и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 49432.88.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:Б. Г. Х.

Прочети още...

Съобщение №638/2019

Изх. №2670(1)/20.08.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56126.602.1018.2 в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1018 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с обществено-обслужващ партер, включващ бърза закуска и магазин за хранителни и промишлени стоки“

Възложител:М. И. Х.

Прочети още...