Съдържание

Посетители

В момента има 394  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №795/2024

Изх. №2347(1)/17.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на „Монтаж на фотоволтаична система (централа) - увеличаване на обща инсталирана мощност с до 30 kW, монтирана на покрива на едноетажна масивна сграда с предназначение „Шивашки цех“ и „Триетажна масивна сграда“ в УПИ XVI-359 по плана на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №794/2024

Изх. №2314(1)/17.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Вилно строителство - изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.19.49 в местността Дракалица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Е. И.

Прочети още...

Съобщение №793/2024

Изх. №2313(1)/17.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Вилно строителство – изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.19.50 в местността Дракалица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „КРИСИ ДАНИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №792/2024

Изх. №2312(1)/17.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с подземно застрояване по имотни граници и подпорни стени в УПИ I 621.76, кв. 4, по плана на кв. „Бялата висота – част 2-ра“, местност „Мандаджи баир“, имот с идентификатор 04279.621.205 по КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – ново средно свободно жилищно застрояване“

възложител:П. М. и др.

Прочети още...

Съобщение №791/2024

Изх. №2224(1)/17.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди с мощност 594.44 kW в поземлен имот с идентификатор 17395.501.54 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „КРУМ ГЕРОВ ТМ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №790/2024

Изх. №2195(1)/17.05.2024 г.

Уведомление за изготвяне на проект на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за нов водопроводен клон до имот № 532.421 по плана на новообразуваните имоти на местност Валого в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №789/2024

Изх. №2190(1)/17.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-188, кв. 6 по плана на с. Господинци (Махалата), община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Б. М.

Прочети още...