Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №102/2019

Изх. №432(1)/15.02.2019 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за поземлен имот с идентификатор 02676.501.721 (УПИ VIII-721, кв. 121 по плана на гр. Банско) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Възложител: Р. И. Х.

Прочети още...

Съобщение №102/2019 (2)

Изх. №432(1)/15.02.2019 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за поземлен имот с идентификатор 02676.501.721 (УПИ VIII-721, кв. 121 по плана на гр. Банско) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Възложител: Р. И. Х.

Прочети още...

Съобщение №101/2019

Изх. №352(1)/15.02.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на надстройка на сграда с идентификатор 57176.55.26.2 и допълващо застрояване – работилница към сграда с идентификатор 57176.55.26.1, разположени в поземлен имот с идентификатор 57176.55.26 , местност „Валога“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АНТ-2004“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №100/2019

Изх. №329(1)/15.02.2019 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелна линия 20 kV за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 02107.8.414 в местността Кацарска падина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград“

Възложител: „ЕЛИ 2002“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №99/2019

Изх. №326(1)/15.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Оптично кабелно захранване на базова станция SO 1602, находяща се в сградата на ТВРТС „Сандански“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БТК“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №98/2019

Изх. №325(1)/15.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Оптично кабелно захранване на приемно–предавателна станция SO 1789 D, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.104.23 в местността Соколовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БТК“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №97/2019

Изх. №324(1)/15.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Оптично кабелно захранване на базова станция SO 1666, находяща се на ул. „Никола Вапцаров“ №41 в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БТК“ ЕАД

Прочети още...