Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №785/2017

Писмо изх. №3410(1)/10.11.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на линия за производство на пелети от дървесен чипс и трици в сграда с идентификатор 61813.750.15, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.15 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „КОГЕН ЮЗИНА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №784/2017

Писмо изх. №3431(1)/10.11.2017

инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на едноетажна жилищна сграда в УПИ XII-217, кв. 50 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №783/2017

Писмо изх. №3426(1)/10.11.2017

Уведомление за „Технологични планове за залесяване на горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница” - отдели, подотдели 232 „б“, 232 „е“ и 233 „е“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА”

Прочети още...

Съобщение №782/2017

Писмо изх. №3424(1)/10.11.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки в имот с номер 80.187 в местността Сметището, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. С. Б.

Прочети още...

Съобщение №781/2017

Писмо изх. №3442(1)/10.11.2017

инвестиционно предложение „Разширение на дейност „Ремонт и поддържане на превозни средства - автосервиз с офиси, гаражи за автобуси, административно - битова сграда, кът за релакс, КПП, ТП и паркинг в УПИ 166.17 за сметка на поземлен имот с идентификатор 56126.166.16 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ЧОНА – АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ“ АД

Прочети още...

Съобщение №780/2017

Писмо изх. №3268(3)/10.11.2017

инвестиционно предложение „Средство за подслон и места за настаняване – къщи за гости със заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 65334.226.497 в местността Реката по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „БОЙКА ГЕОРГИЕВА-07“

Прочети още...

Съобщение №779/2017

Писмо изх. №3274(3)/10.11.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.103.26 в местността Песока по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. Б.

Прочети още...