Съдържание

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №974/2019

Изх. №3949(1)/12.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Сгради за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.4 в местността Нивнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“

Възложител:Б. К. К.

Прочети още...

Съобщение №973/2019

Изх. №3543(3)/12.12.2019 г.

Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда в УПИ XLIV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на сондажен кладенец“

Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №972/2019

Изх. №3916(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 34.32 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: В. Д. С.

Прочети още...

Съобщение №971/2019

Изх. №3915(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 34.30 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: К. Д. С.

Прочети още...

Съобщение №970/2019

Изх. №3910(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в новообразуван поземлен имот с идентификатор 62699.73.2475 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бегов андък“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Ц. И. Н.

Прочети още...

Съобщение №969/2019

Изх. №3904(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-изменение ПР) за ПИ-80, УПИ ХІ-80,144 и УПИ XV, кв. 19 по плана на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград с цел образуване на УПИ XV-80 за „жилищно строителство“, УПИ ХІ-144 за „жилищно строителство“ и УПИ ХІІ за „магазин“ в кв. 19 по плана на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Х. С. М., И. С. М.

Прочети още...

Съобщение №968/2019

Изх. №3884(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на вилна сграда и изграждане на пристройка в поземлен имот с идентификатор 61813.781.156 в местността „Бойков рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: М. Д. Ф., Ф. И. Ф., Е. М.

Прочети още...