Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №26/2018

Изх. № 55(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Реконструкция на уличната водопроводна мрежа в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №25/2018

Изх. № 54(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка в имот с номер 019012, находящ се в местността Лозята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: СТОЯН КИРОВ

Прочети още...

Съобщение №24/2018

Изх. № 24(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100MHz №BLG0084_Семково, в поземлен имот с идентификатор 03504.301.999 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №23/2018

Изх. № 22(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на три броя къщи за гости в имот с номер 144031 в местността Бадемица /над пътя/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: КРАСИМИРА СТОЕВА

Прочети още...

Съобщение №22/2018

Изх. № 21(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с номер 012123 в местността Гръцка нива, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД, ЕИК 200830845

Прочети още...

Съобщение №21/2018

Изх. № 36(2)/15.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на обувен цех, административни, складови и търговски обекти в поземлен имот с пл. №4 по регулационния план на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ГЛОБУС“ ООД, ЕИК 101509115

Прочети още...

Съобщение №20/2018

Изх. № 4086(1)/15.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и промяна предназначението на „Вегетационна къща“ в „Бар-басейн“ в УПИ ХVІІІ по плана на гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.206.678 по КККР на гр. Сандански)“

Възложител: „ВИЛА СИНТИКА“ ЕАД, ЕИК 204633489

Прочети още...