Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №166/2018

Изх. №827(1)/12.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Разделяне на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1038.1.8 на два обекта с предназначение за оптика и търговски обект, находящ се в самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1038.1.8 е поземлен имот с идентификатор 02676.501.1038 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:ИВАН БАРЕКОВ

Прочети още...

Съобщение №165/2018

Изх. №796(1)/12.03.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.28.37 в местността Карамихайлов бунар – Ш.44 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „складови и производствени дейности“

Възложител:СИМЕОН ОРАКОВ

Прочети още...

Съобщение №164/2018

Изх. №880(1)/09.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в УПИ ІІІ-1, кв. 7 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ЕЛЕНА ПАРК“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №163/2018

Изх. №828(1)/09.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство с 800 кв. м съставляваща поземлен имот с идентификатор 17395.191.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на ЕТ „Иванка Попова – 72“- земеделски стопанин“

Възложител:EТ „ИВАНКА ПОПОВА-72“ ЕИК 200287292

Прочети още...

Съобщение №162/2018

Изх. №777(1)/09.03.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот с № 008003, землище на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител:БОРИСЛАВ ЩЪРБЕВ

Прочети още...

Съобщение №161/2018

Изх. №830(1)/08.03.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външен ел. кабел за захранване на бъдещ обект :“Цех за дървообработка и цех за пелети“ в имот с № 057002, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:САДИТИН МОЛААЛИ

Прочети още...

Съобщение №160/2018

Изх. №811(1)/08.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху едноетажна сграда – цех за опаковки, разположен в УПИ II-25, кв.2 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„КЛАС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД ЕИК 201635652

Прочети още...