Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №56/2021

Изх. №181(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, кв. 6 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Н. Р.

Прочети още...

Съобщение №55/2021

Изх. №180(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и ремонт на фондохранилище към Археологически музей-Сандански, разположен в подземен етаж в сграда с идентификатор 65334.300.1296.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ-САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №54/2021

Изх. №172(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на малка покривна фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04279.628.202 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Ц. С.

Прочети още...

Съобщение №53/2021

Изх. №171(2)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.139.9, местност „Света Петка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: В. Т.

Прочети още...

Съобщение №52/2021

Изх. №162(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-45 в кв. 14 по регулационния план на с. Скрът, община Петрич за образуване на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI И УПИ XVII с отреждане „за търговски обект“ и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, и изработване на инвестиционни проекти на четири броя търговски обекти, попадащи в новообразуваните УПИ“

възложител: „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №51/2021

Изх. №161(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и изработване на ПУП – ПРЗ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот (УПИ) І40 в кв. 8 по плана на село Джигурово, община Сандански, като от него се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХІХ40 и УПИ ХХ40 с конкретно предназначение за „Търговски обект“, без да се променят зоната – Жм, характера и показателите на застрояване: Пл до 60% и Кинт до 1.2 по действащия план, а се променя начина на застрояване – ниско свързано застрояване в новообразуваните ХІХ40 и УПИ ХХ40; 2. Инвестиционен проект за обект „Търговски обект“ в новообразуваните ХІХ40 и УПИ ХХ40 в кв. 8 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. М.

Прочети още...

Съобщение №50/2021

Изх. №152(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа до 30 kW върху покрива, фасадата и прилежащ терен на съществуваща сграда в УПИ XVIII, пл. № 380, кв. 2 по плана на с. Левуново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Г. А.

Прочети още...