Съдържание

Посетители

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №640/2017

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в игрална зала за хазартни игри, находящ се в УПИ IV-1711, кв. 236 по плана на гр. Петрич (имот с идентификатор 56126.600.1711.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград)“

Възложител: С. А. К., Д. В. К., А. С. С.

Прочети още...

Съобщение №639/2017

инвестиционно предложение за “Изменение на външно ел. захранване на жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.17.105, м. „Чикуто – Ш.16“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. М. Б.

Прочети още...

Съобщение №638/2017

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на фитнес зала, разположена в сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1751 (УПИ I, пл. сн. № 1751 в кв. 99 по плана на гр. Сандански) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в занималня за деца до 6 години“

Възложител: „МОНТЕСОРИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №637/2017

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 04279.28.64, местност „Карамихайлов бунар – Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „автосервиз, складове, магазин, офиси и кафе“ в „за производствени и складови дейности“.

Възложител: Т. И. О.

Прочети още...

Съобщение №636/2017

инвестиционно предложение “Монтаж на фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 04279.608.14.13 в поземлен имот с идентификатор 04279.608.14 (УПИ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ I -5474 в кв. 210 по плана на кв. „Грамада“, гр. Благоевград“

Възложител: „НАРОДНА МЕБЕЛ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №634/2017

инвестиционно предложение “Увеличаване на площта на земеделско стопанство с отглеждане на малини в имот с № 032155, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: Х. С. А.

Прочети още...

Съобщение №633/2017

„Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.100, местност „Карамихайлов бунар – Ш.44“ по кадастралната карта на гр.Благоевград за промяна предназначението от „за магазини и офиси“ за „магазини, офиси и жилищно строителство“

Възложител: И. С. С.

Прочети още...