Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №277/2019

Изх. №1436(1)/18.04.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна жилищна сграда УПИ XII, пл. № 738, кв. 47 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:А. А. М.

Прочети още...

Съобщение №276/2019

Изх. №1421(1)/18.04.2019 г.

инвестиционно предложение „Промяна на предназначението и преустройство на магазин на кота +3.50 м в сграда с идентификатор 65334.301.2960.1 в имот с идентификатор 65334.301.2960 (УПИ II - 2960 в кв. 171а по плана на гр. Сандански) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в шивашки цех“

Възложител:Л. И. С., Р. Е. С.

Прочети още...

Съобщение №275/2019

Изх. №1395(1)/18.04.2019 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПЗ) на имот с идентификатор 04279.118.16, местност „Пенков чифлик“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 6 броя нови поземлени имоти с предназначение „за жилищно строителство, магазини и офиси“

Възложител:В. П. Ф.

Прочети още...

Съобщение №274/2019

Изх. №1338(3)/18.04.2019 г.

инвестиционно предложение “Закупуване на технологично оборудване за нуждите на цех за производство на хартиени чаши, разположен в УПИ I-251, кв.30 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:ЕТ” СТОЕВ-ГАРАНТ-ДИМИТЪР СТОЕВ”

Прочети още...

Съобщение №273/2019

Изх. №1336(1)/18.04.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ III, кв. 16 по плана на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:Г. А. К.

Прочети още...

Съобщение №272/2019

Изх. №ЕП-140(2)/17.04.2019 г.

инвестиционно предложение “Закупуване и монтаж на техника за обработка на дървени плоскости в съществуващ цех за изработка на корпусна мебел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.201.84, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:К. А. Д.

Прочети още...

Съобщение №271/2019

Изх. №1416(1)/17.04.2019 г.

инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на магазин и фитнес - самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.3142.1.55, 02676.501.3142.1.56, 02676.501.3142.1.57 и 02676.501.3142.1.61, находящи се в сграда №1, разположена в поземлени имот с идентификатор 02676.3142 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в ски гардероб“

Възложител:„СКИ КЛУБ“ ЕООД

Прочети още...