Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №936/2020

Изх. №3328(1)/29.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане 2 (два) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27231.21.67 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Б. З.

Прочети още...

Съобщение №935/2020

Изх. №3325(1)/29.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ VІ-281 в кв. 44 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Н. И.

Прочети още...

Съобщение №934/2020

Изх. №3312(1)/29.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.11.17 в местността Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. Н.

Прочети още...

Съобщение №933/2020

Изх. №3304(1)/28.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на заведение за обществено хранене в поземлен имот с идентификатор 44121.30.2 в местността Калчовица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2019“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №932/2020

Изх. №3335(1)/28.10.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-184,185 в кв. 16 по плана на с. Изгрев, община Благоевград за образуване на 4 (четири) броя нови УПИ за имот с пл. № 184, както следва: УПИ VII, УПИ X, УПИ VI, УПИ IX“

възложител: С. Д., С. С., А. Д., Р. С.

Прочети още...

Съобщение №931/2020

Изх. №3315(1)/28.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена и ограда в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2786 (УПИ XVII - 2786, кв. 154) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЮЛИЯ ПЕЦАНОВА 08“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №930/2020

Изх. №3296(1)/28.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 69261.108.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Х. П.

Прочети още...