Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №946/2018

Изх. №3516(1)/15.10.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за рекламна агенция и производство на рекламни и печатни материали и жилищен етаж в поземлен имот с идентификатор 61813.760.332 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ЕТ “ОЛИМП-ИЛИЯ ВЪЛКАНОВ“

Прочети още...

Съобщение №945/2018

Изх. №3439(1)/15.10.2018 г.

уведомление за “Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за УПИ V, пл. № 462, кв. 30 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за „гараж и жилищно строителство“

Възложител: „КРИСТАЛ КЛИЙН 7“ ЕООД, ЕИК 203831404

Прочети още...

Съобщение №944/2018

Изх. №3483(1)/12.10.2018 г.

План – извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Разлог

Възложител: ТП „ДГС – РАЗЛОГ“

Прочети още...

Съобщение №943/2018

Изх. №3481(1)/12.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на втора жилищна сграда в УПИ VIII - 127 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: С. Б. И., С. Х. К., М. С. К.

Прочети още...

Съобщение №942/2018

Изх. №3475(1)/12.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за хранителни стоки, склад, хладилна камера и санитарно помещение в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1515 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ЯНКА ИКОНОМОВА“, ЕИК 101609286

Прочети още...

Съобщение №941/2018

Изх. №3464(1)/12.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в имот № 038004, местност „Кромидището“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. А. М.

Прочети още...

Съобщение №940/2018

Изх. №3447(1)/12.10.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57176.48.367, местност „Базеника“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. К. Г.

Прочети още...