Съдържание

Посетители

В момента има 525  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

Уведомление

с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ - Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград.

Прочети още...

Обществени обсъждания на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001013 „Скрино“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001013 „Скрино“.

Прочети още...

Обществени обсъждания на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000220 „Долна Места“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000220 „Долна Места“.

Прочети още...

Обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

Уведомление

с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ - Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград.

Прочети още...

Обществен достъп до процедура за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на природна забележителност (ПЗ) „Мелнишки пирамиди“

Уведомление
с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на природна забележителност (ПЗ) „Мелнишки пирамиди“, община Сандански, област Благоевград

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 42, ал. 5, чл. 42, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, т. 3 и т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ – Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт - Заповед за намаляване площта и промяна в режимите на дейност на природна забележителност (ПЗ) „Мелнишки пирамиди“, община Сандански, област Благоевград.

Прочети още...

Обществени обсъждания на проект на заповед за изменение на заповед № РД-282/16.03.2010 г., (обн., ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.) на министъра на околната среда и водите, за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002098 „Рупите“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение на заповед № РД-282/16.03.2010 г., (обн., ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.) на министъра на околната среда и водите, за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002098 „Рупите“.
Пълният текст на проектозаповедта е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, раздел „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Прочети още...

Обществени обсъждания на проект на заповед за изменение и допълнение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000496 "Рилски манастир"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение и допълнение заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000496 "Рилски манастир"

Прочети още...