Съдържание

Посетители

В момента има 626  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2012 г.

БД-08-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за «Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) на кв. 92б по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „Обособяване на жилищна и производствена зони“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Якоруда, с адрес на управление гр. Якоруда 2790, ул. „ Васил Левски“ № 1, ЕИК 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ)  за поземлен имот  № 117030 в местността „Миришливка“, по КВС на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил за преотреждане на имота за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 200 кW, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ВОЯ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 201491084

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за «Общинска програма за управление на отпадъците на Община Якоруда за периода 2012-2015 г.»  – част от общинската  програма по околна среда (чл. 79 ЗООС) на Община Якоруда, при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Якоруда, с адрес на управление гр. Якоруда 2790, ул. „ Васил Левски“ № 1, ЕИК 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №135005 с площ 4.883 дка в местност “Пушовец”, землище на с. Илинденци, Община Струмяни, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: „Сиенна” ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Струмяни, с. Струмяни, ул. „Международно шосе” № 17, ЕИК 200692675

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.607.32 в местността „Бачиново“ по КК на гр. Благоевград, за „Изграждане на комплекс от жилищни сгради за постоянно обитаване, СПА център и тенис кортове към него“, община Благоевград, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „УНИСПОРТ“ ЕАД,   с адрес гр. Благоевград - 2700, ул. „ Иван Гарванов“ № 1Б, ЕИК 175167623

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №005039 в местност “Лялевско”, землище на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград за „Производство и складиране на сушени билки и плодове и фотоволтаична електроцентрала”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Ангел Георгиев Шербетов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №025135 с площ 4.266 дка в местност “Кинлъка”, землище на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здравe

възложител: Георги Ангелов Бациев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението