Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2009 г.

БД-08-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 08- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Белица, Община Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 07- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на имот № 015011 с площ 11.997 дка, местност “Долен чардак”, землище с. Ново Кономлади, Община Петрич за фотоволтаична електроцентрала

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 06- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на жилищен комплекс “Ален мак” - гр. Благоевград - актуализация

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 05- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на жилищен комплекс “Еленово 1” - гр. Благоевград - актуализация

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 04- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на имот № 067052 с площ 27.301 дка, местност “Каратабак”, землище с. Капатово, Община Петрич за фотоволтаична централа “Каратабак - 1”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 03- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПЗ) за отреждане за “Жилищно строителство за целогодишен отдих” на имот с № 000383, попадащ в отдел 199, подотдел “б” и “в” в териториториалния обхват на ДГС “Сандански”, землище на с. Поленица, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 02- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на «Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Гоце Делчев – част от общинската програма за околна среда (чл. 79 от ЗООС) за периода 2009-2013 г.»

От тук може да изтеглите пълния текст на решението