Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №65-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №65-ОС/29.12.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване и регулация (ПРЗ) за имот № 000742, местност „Туричка черква“, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за отреждане на имота за „рекреационни дейности - вила“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 000742, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

Възложител: М. Г. П. Г., Г. К. И., xxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №64-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №64-ОС/29.12.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на складове, агроцентър, търговски обекти, офиси, селскостопанска аптека и ветеринарна аптека“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 042010, землище на с. Дебрен, община Гърмен , област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: О. О. М., xxxxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №63-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №63-ОС/29.12.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на търговски комплекс“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №012001, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: А. А. С., xxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №62-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №62-ОС/29.12.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за обработка и продажба на облицовъчни скални материали и офис сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №084011, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: В. Г. К., xxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №61-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №61-ОС/30.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17395.1001.78 в местността Папаз чаир по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.1001.78 в местността Папаз чаир по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: К. Д. Д. с xxxxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №60-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №60-ОС/30.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за обект „Вилна сграда“, находящ се в поземлен имот с номер 027094 в местността Сарп дере, землище на с. Добротино, общ. Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с номер 027094 в местността Сарп дере, землище на с. Добротино; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: П. И. П. с xxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/30.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за обект „Вилна сграда“, находящ се в поземлен имот с номер 025069 в местността Чоморли дере, землище на с. Добротино, общ. Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с номер 025069 в местността Чоморли дере, землище на с. Добротино; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Т. Б. Н. с xxxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.