Съдържание

Посетители

В момента има 434  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №131/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на водопровод и ел. провод за захранване на съществуваща сграда в имот № 124065, местност „Дермено", землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №130/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа до 30 kW върху покривни и фасадни конструкции на съществуваща жилищна сграда в УПИ IV в кв. 40 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград""

Прочети още...

Съобщение №129/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за промишлени стоки, гаражи и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.148.37, местност „Мутишица" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №128/2014 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания, находящ се в сграда, разположена в УПИ І-2966, кв. 114 по плана гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в кризисен център"

Прочети още...

Съобщение №127/2014 г.

Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с номер 092002 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение №126/2014 г.

Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с номер 701045 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение №125/2014 г.

Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с номер 704005 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Прочети още...