Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Консултации с обществеността на Доклади по оценка на съвместимостта

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степентта на въздействие (ДОСВ) - ОУП на Община Белица допълнен

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) на Общ устройствен план на Община Белица

Прочети още...