Съдържание

Посетители

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта

Консултации с обществеността на Доклади по оценка на съвместимостта

ДОСВ за инвестиционно предложение „Изграждане на тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в м. Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлот, област Благоевград"

В РИОСВ - Благоевград е представен Доклад във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  инвестиционно предложение „Изграждане на тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в м. Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлот, област Благоевград", с възложител "Евима Футбол Консултинг" ЕООД

Прочети още...

ДОСВ „Изграждане на нов горски автомобилен път „Гарваница – Равнелак“ – четвърта степен на територията на ТП „ДГС Катунци“

Във връзка с извършване на оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Изграждане на нов горски автомобилен път „Гарваница – Равнелак“ – четвърта степен на територията на ТП „ДГС Катунци“, община Сандански, област Благоевград”, с възложител ТП „Държавно горско стопанство Катунци“ в съответствие с разпоредбите на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана по-долу „Наредбата за ОС“

Прочети още...

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степентта на въздействие (ДОСВ) - ОУП на община Кочериново

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Доклад за оценка степента на въздествие върху защитените зони (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Кочериново

Прочети още...

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степентта на въздействие (ДОСВ) - ОУП на община Разлог

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Доклад за оценка степента на въздествие върху защитените зони (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Разлог

Прочети още...

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степентта на въздействие (ДОСВ) - ОУП на община Якоруда

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Доклад за оценка степента на въздествие върху защитените зони (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Якоруда

Прочети още...