Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1115/2020

Изх. №4023(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разделяне на съществуващ магазин в жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2835 (УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград на три магазина“

възложител: М. С., М. Г., Д. С.

Прочети още...

Съобщение №1114/2020

Изх. №3999(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой гараж с размери 3.50/6.00 в поземлен имот с идентификатор 04279.624.8 (УПИ VII - 8,14, кв. 64 по плана на ж.к. „Орлова чука“ - Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. К.

Прочети още...

Съобщение №1113/2020

Изх. №3998(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 57159.58.16 в местността Над междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1112/2020

Изх. №3988(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ XII - 177, УПИ XIII - 177 и УПИ XIV - 177 в кв. 5 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничните регулационни линии между УПИ XII - 177 и УПИ XI - 176 и между УПИ XIV - 177 и УПИ XV - 178 по имотните граници на имот с пл. № 177 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и образуване на нови УПИ XII - 177 и УПИ XIII - 177“

възложител: Г. С.

Прочети още...

Съобщение №1111/2020

Изх. №3981(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.166.39 в местността Пенков чифлик - Ш.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за образуване на два нови имота с идентификатори 04279.116.95 и 04279.116.96 с предназначение „за жилищно строителство“- ново ниско свободно жилищно строителство“

възложител: В. С., Н. С.

Прочети още...

Съобщение №1110/2020

Изх. №3838(2)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорни стени за укрепване бреговете на река Делчевска, гр. Гоце Делчев от о.т. 305 до о.т. 334, кв. 4501 и от о.т. 306 до о.т. 310, кв. 4901 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и възстановяване на пешеходен мост“

възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №1109/2020

Изх. №3636(5)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена сграда в поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност Синаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград и изместване на въздушна линия CpH/20КV/ „Дамяница“, МТП „Пежо“, BL_0797 и кабелна линия CpH/20КV/ за ТП „Руменов“, BL_7109, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 43565.59.27 по КККР на с. Лешница“

възложител: „ВОЯ ФАШИОН“ ЕООД

Прочети още...