Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-32/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-32/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.32.1, местност Дългата нива по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-31/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-31/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 61813.559.522, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона от устройствена зона „Од“ – зона за други рекреации – голф игрище и селище в устройствена зона „Ок“ – зона за курортни и рекреационни дейности, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-30/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-30/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Якоруда с цел предвиждане за обособяване на устройствена зона „Смф“ - Смесена многофункционална с обхват поземлени имоти с идентификатори 87338.627.15, 87338.627.16, 87338.627.17, 87338.627.20, 87338.627.21, 87338.627.22, местност Сливина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград и на устройствена зона „Ти“ - за техническа инфраструктура с обхват поземлен имот с идентификатор 87338.626.9, местност Сливина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Якоруда

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-29/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-29/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за за „Проект на План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптиране към изменението на климата на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2024 – 2030 г.“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-28/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-28/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 00134.10.63 и 00134.10.12, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри - „Жм1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-27/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-27/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.114.13, местност Айдаровско дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри „Смф1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-26/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-26/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Актуализация на План за интегрирано развитие на община Благоевград (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението