Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-04/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-04/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 - 2025 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-03/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-03/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 56126.451.5, местност Тръстен имот по одобрените кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия - открити инсталации и технологични съоръжения за производство на ел. енергия“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЙОТОВ И СИН БЪЛГАРИЯ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-02/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-02/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград, област Благоевград за периода 2021 – 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-01/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-01/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-43/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-43/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-42/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-42/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 27231.46.383 местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Х. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-41/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-41/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.58.37, местност „Баларбаши-БЛ.2“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на конкретното предназначение на имота от „за обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Н. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението