Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-18/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-18/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.10.79, местност Папаз чаир по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда „Ок1“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-17/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-17/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 27231.53.286 и 27231.53.287 в местността Смирковица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм1““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-16/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-16/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.78.123 в местността Герена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград от „нива“ в „за фотоволтаична централа“ при спазване на устройствените показатели за устройствена зона „Смф1“ и подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 04279.78.93 в местността Герена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за селскостопански, горски ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 04279.78.123 в местността Герена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-15/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-15/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2023 – 2040 г.“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-14/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-14/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптиране към изменението на климата на община Симитли, област Благоевград за периода 2024 – 2030 г.“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-11/2024 г. - 26.02.2024

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-11/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.78.71 в местността Струма по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за складове, офиси и трафопост“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-13/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-13/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.463.5, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 66460.511.2, 66460.463.4 и 66460.463.1, местност Ливадище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в „за фотоволтаична електроцентрала“ при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението