Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-32/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-32/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.35.52, местност Чикуто – ш.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград и Р. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-31/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-31/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 62699.30.8, 62699.30.9 и 62699.30.12, местност Над канала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „АСБАХ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-30/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-30/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 00134.9.23, местност Чуките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона – „Смф1“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Г. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-29/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-29/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и К. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-28/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-28/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на План за интегрирано развитие на община Симитли (ПИРО Симитли) за периода 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-27/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-27/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.59.11, местност Под междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, Е. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-26/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-26/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57159.8.1, местност Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „за спортно-тренировъчна база“ в „за спортно-тренировъчна база и фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МОНДИАЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението