Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-04-EO/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.108.33, местност „Реката“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“

възложител: Община Благоевград и Й. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-03-EO/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.113.32, местност „Бачиището“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Е. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-02-EO/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.45.7, местност „Бобови ниви“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград за коригиране на явна фактическа грешка с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Р. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-01-EO/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.621.147 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална зона „Смф“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението