Съдържание

Посетители

В момента има 285  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-EO-36/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-36/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.1.34, местност Олъга по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с цел промяна на предназначението от „Нива“ за „Фотоволтаична електроцентрала“ при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Петканин“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-35/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-35/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за Подробен устройствен пан - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69119.67.78, местност Пещерата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград за „фотоволтаична електроцентрала“ при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.“

възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-34/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-34/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ ) за поземлен имот с идентификатор 43565.90.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане за „Производствено-складови дейности“ и Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за трасе на захранващ кабел 20 кV и транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 43565.90.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-33/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-33/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Фотоволтаична централа“ на част от поземлен имот с идентификатор 29146.3.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „БД РЕНТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-32/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-32/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68792.707.1, местност „Савева махала“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград с цел образуване на 3 (три) нови имота с идентификатори 68792.707.10, с предназначение „за жилищно строителство“, 68792.707.9, с предназначение „за фотоволтаична централа и трафопост“ и 68792.707.11, с предназначение „път за собствени нужди“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Й. У.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-31/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-31/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07377.53.34, местност Бана каси по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението му от „пасище“ в „за фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „КМС Солар“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-30/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-30/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана на застрояване (ПУП – изменение на ПР и ПЗ) на УПИ ХІІ 728, кв. 52 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово с ново предназначение за „жилищно строителство и фотоволтаична електроцентрала“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: И. З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението