Съдържание

Посетители

В момента има 376  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №99/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадков газопровод за захранване на съществуващите вътрешни газопроводни инсталации за Парк хотел „Пирин", разположен в УПИ І-15028, местност „Чинар куши", гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.150.28 по КККР), община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №377/06.02.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадков газопровод за захранване на съществуващите вътрешни газопроводни инсталации за Парк хотел „Пирин", разположен в УПИ І-15028, местност „Чинар куши", гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.150.28 по КККР), община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на площадков газопровод за захранване на съществуващи вътрешни газопроводни инсталации за обект Парк хотел „Пирин", находящ се в имот с идентификатор 65334.150.28 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, идентичен с УПИ І-15028, местност „Чинар куши", гр. Сандански, с възможност за преминаване обратно на пропан бутан. Съгласно представената информация, за нуждите на обекта е изградено и функционира газово стопанство за пропан бутан. Същото е със следните подобекти: резервоарна групова инсталация с 1 бр. резервоар - 25 м3, изпарителна инсталация с ГРП (16bar/100mbar), дворна газоразпредителна мрежа, газифициране на водогрейно котелно с 3 бр. котли, пералня с 4 бр. сушилни, кухня № 1 и кухня № 2. За обекта, предмет на инвестиционното предложение от страна на РИОСВ – Благоевград е издадено Решение по оценка на въздействие по околната среда №БД-01/2006 г. с разпоредителна част „съгласувам".
Предвиденият за изграждане площадков газопровод е с дължина 33 м, работно налягане 100 mbar и максимална консумация 110 м3/ч. Предвидено е газопроводът да се подведе от газорегулаторно и измервателно табло (монтирано на тротоара на границата на имота), преминава през оградната стена и продължавайки по нея достига до сградата на ГРП за пропан бутан, след което до разпределителния колектор за дворната газоразпредителна мрежа.
За нуждите на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и преустройство на съществуващата пътна инфраструктура. Характера на предвидените строително-монтажни дейности не предполага увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда. Не се предвижда и усвояване на нови площи, предвид че дейностите свързани с реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат извършени само в рамките на имота и рамките на съществуващата сграда. Природният газ е екологично чисто гориво, което ще доведе до намаляване на емисиите от вредни вещества отделяни в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000". Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 на Министерски съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
По съображенията изложени по-горе, така заявеното инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не следва да се счита за разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1 от ЗООС. В този смисъл, същото не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение за „Изграждане на площадков газопровод за захранване на съществуващите вътрешни газопроводни инсталации за Парк хотел „Пирин", разположен в УПИ І-15028, местност „Чинар куши", гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.150.28 по КККР), община Сандански, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.