Съдържание

Посетители

В момента има 201  гости и няма потребители и в сайта

Глоби и санкции

Съгласно разпоредбите на чл. 69 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения на едноличните търговци и на юридическите лица се налагат санкции, като редът за тяхното определяне и налагане е регламентиран с Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.

  • Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения

През 2013 г. са наложени общо 15 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, от които 7 бр. по компонент въздух и 8 бр. по компонент води. Тяхната обща стойност е 10726 лв. През предходната година наложените санкции по реда на чл. 69 от ЗООС са общо 16 бр. От тях 7 бр. по въздух и 9 бр. по води на обща стойност 7886 лв.
През отчетния период общата сума на постъпилите суми от наложени санкции е в размер на 35371,80 лв., от които 20 % в полза на МОСВ и 80 % са преведени на съответните общини, както следва:

 

Община

80 % за общини

20 % за МОСВ

Общо

Благоевград

4952,72

1238,18

6190,91

Гоце Делчев

292,80

73,20

366,00

Кочериново

465,75

116,43

582,19

Кресна

136,00

34,00

170,00

Петрич

10812,74

2703,18

13515,93

Разлог

447,62

111,90

559,53

Сандански

4142,52

1035,63

5178,16

Симитли

564,72

141,18

705,90

Струмяни

6482,54

1620,63

8103,18

Общо:

28297,41

7074,33

35371,80

  • Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

Общият брой на издадените от директора на РИОСВ – Благоевград НП през 2013 г. е 69, с размер 169 900 лв.. Със 17 от тях е наложено административно наказание „глоба" на обща стойност 17 600 лв., а с 52 - „имуществена санкция" на стойност 152 300 лв.
През 2012 г. общия брой на издадените наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци, и глоби на физически лица за нарушения на разпоредбите на екологичното законодателство е 99, с общ размер 134 700 лв. Със 31 от тях е наложено административно наказание „глоба" на обща стойност 29 900 лв., а с 68 - „имуществена санкция" на стойност 104 800 лв.

ЗАКОНИ

Брой издадени НП

2012 година

2013 година

ЗООС

3

5

КР

1

0

ЗЧАВ

13

6

ЗВ

15

14

ЗУО

51

36

ЗБР

13

2

ЗЗШОС

1

0

ЗЗВВХВС

1

6

Закона за почвите

1

0

Общо

99

69

134 700 лв.

169 900 лв.