Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Новини

До 15 февруари 2019 г. - информация и отчети за ОРВ и ФПГ

15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Благоевград на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), за предходната календарна година. Задължението е на всички лица, които извършват дейности от обхвата на Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017 г.).

Прочети още...

До 31 март – декларации за използвани ЛОС и представяне на ПУР за 2018 г.

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година. Задължението за ежегодно деклариране е за всички оператори на инсталации, извършващи дейности с употреба на продукти, съдържащи органични разтворители, изброени в Приложение № 1 към Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).

Прочети още...

До 31 март - информация за пуснатите и употребени бои и лакове през 2018 г.

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за пуснатите и употребени бои и лакове през предходната година. Задължението се отнася за лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития от обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., с изм. и доп.).

Прочети още...

„Влажни зони и климатични промени“ е темата на Световния ден на влажните зони през 2019 г.

WWD19 logo E horiz rvb„Влажни зони и климатични промени“ е темата на Световния ден на влажните зони през 2019 г. Основните послания на Световният ден тази година са:

Прочети още...

Отлагане на задължителното отчитане чрез Националната система за управление на отпадъците (НИСО)

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага с две години. Задължителното водене на отчетността по отпадъците в НИСО ще се извършва от 01.01.2021 г.

Прочети още...