Съдържание

Посетители

В момента има 1333  гости и няма потребители и в сайта

Електронни услуги

Активни електронни административни услуги

 

I. НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ (НИСО)

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). която влиза в сила от 01.01.2021 г. воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от ЗУО. Отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

НИСО е надградена съгласно промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията на Закона за електронно управление.

Достъп до надградената системата е осигурен чрез интернет страницата на ИАОС - https://nwms.eea.government.bg 


723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци
2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци
927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци
3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци
1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци 

 

II. ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания
339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания
526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии
556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите
719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци
723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци
724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми
1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт
1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения
1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии
1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители
1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
2244 Издаване на Регистрационни карти
2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания
2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми
2522 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци
2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
2797 Регистрация на диви животни

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации
3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци