Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №100/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в имот пл. № 655 и имот пл. № 656 в кв. 63 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №349/04.02.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот пл. № 655 и имот пл. № 656 в кв. 63 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в имот пл. № 655 и имот пл. № 656 в кв. 63 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с обща площ 0.416 дка да бъде изградена жилищна сграда. Предвидено е да бъде използвана цялата площ на имота. Захранването на жилищната сграда с електроенергия е предвидено да се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на града. Снабдяването на сградата с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Якоруда, а битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Имотът е достъпен по съществуваща улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:

  • защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 100/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот пл. № 655 и имот пл. № 656 в кв. 63 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.