Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-01-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 744/22.02.2019 г. за проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32 в местността „Баларбаши - 15-1“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“.

Възложител: Е.В.Б

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-5-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по оценка за съвместимост за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 т риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизация в имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „Ванико - 2015” ООД, ЕИК 203528186

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

04-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС по административна преписка с вх. №3627/17.10.2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия до 30 кWр, монтирана върху покрива, фасадите и прилежащия имот на жилищна сграда в УПИ VІ-157, кв. 27 по плана на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на констатираната недопустимост на дейностите спрямо режима на защитена зона BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици.

Възложител:„ДИГА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175402366

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

51-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за за инвестиционно предложение за „Производствено-складови дейности – цех за производство на гроздов сок и търговски обект в имот № 073002, местност „Абдийца“, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „Сливенска лоза“ ЕООД, ЕИК: 119662296

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

50-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на фабрика за преработка на орехи в имот № 011004 в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: С.И.Ш. и К.Ж.Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-4-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 302/25.01.2018 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка, търговски обект и офис в имот № 209017, местност „Герено“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Н. Ю. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-3-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1251/29.03.2018 г. за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 52.469 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лесовица“, землище на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: Б. Б. Р., Г. П. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението