Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-05-П/2022 г. от 15.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2022 г. от 15.06.2022 г.

за издадено Решение №ОС-06-П/2022 г. от 15.06.2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция и търговски обект“, предвидено да се реализира в имоти с номера 013010 и 013025 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, чрез изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 250 kW“.

Възложител: М. А. Н.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-05-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-05-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 47754.2.145 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: Община Сандански

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-04-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-04-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 43181.3.115, местност Бисерска лъка по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград и осигуряване на транспортен достъп до имота през поземлен имот с идентификатори 43181.3.138 и част от поземлен имот с идентификатор 43181.3.137 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: М. Ч.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-03-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-03-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Поставяне на преместваем обект – машина/съоръжение за измиване на автомобили с височина до 7 м в част от имот с идентификатор 65334.67.19 в местността Ушите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: ИНТЕГРАЛ-ПС“ ЕООД, „ГД-ОЙЛ“ ЕООД, В.Д.С и Д.В.К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-02-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-02-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 430 kW в поземлен имот с идентификатор 20105.3.1, местност Лъките по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: "ДАНИДАР КОНСУЛТ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-01-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-01-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изменение в начина на водоснабдяване на предвидена за изграждане вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.310.1673 в местността Орлова чука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: К. Д.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-19-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-19-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-19-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни (с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката, с. Горна Крушица и с. Каменица), област Благоевград“

Възложител: Община Струмяни

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението