Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

04-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС по административна преписка с вх. №3627/17.10.2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия до 30 кWр, монтирана върху покрива, фасадите и прилежащия имот на жилищна сграда в УПИ VІ-157, кв. 27 по плана на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на констатираната недопустимост на дейностите спрямо режима на защитена зона BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици.

Възложител:„ДИГА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175402366

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

51-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за за инвестиционно предложение за „Производствено-складови дейности – цех за производство на гроздов сок и търговски обект в имот № 073002, местност „Абдийца“, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „Сливенска лоза“ ЕООД, ЕИК: 119662296

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

50-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на фабрика за преработка на орехи в имот № 011004 в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: С.И.Ш. и К.Ж.Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-4-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 302/25.01.2018 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка, търговски обект и офис в имот № 209017, местност „Герено“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Н. Ю. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-3-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1251/29.03.2018 г. за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 52.469 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лесовица“, землище на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: Б. Б. Р., Г. П. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-2-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1492/18.04.2018 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.3702 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „вилно строителство“

Възложител: К. Н. З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-1-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ НЕДОПУСТИМОСТ

РЕШИХ: Прекратявам административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1401/11.04.2018 г. за Подробен устройствен план - План застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот № 067007 в местността „При спирката“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „жилищно строителство“

Възложител: Д. С. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението