Съдържание

Посетители

В момента има 425  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-15-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-15-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-15-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за Бизнес план по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: К. Д.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-14-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-14-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-14-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Катунци“.

Възложител: ТП „ДГС – Катунци“

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-13-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-13-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-13-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2022 година в гори, собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Петрич“.

Възложител: ТП „ДГС – Петрич“

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-12-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-12-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-12-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Горскостопанска програма за имоти с идентификатори 53031.100.137 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: наследници на А.Й.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-11-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-11-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-11-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 27231.59.5 в местността Дракалица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „Дрийм реал естейт“ ЕООД, Н.П.Х. и К.Т.М.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-10-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-10-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-10-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Направа на авариен примитивен водопровод за рибно стопанство при МВЕЦ „Аранаутица“, землище на с. Сенокос“, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „АРА“ ООД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-9-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-9-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-09-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Почистване на язово водохващане „Лъките“, изградено на р. Пиринска Бистрица, на кота 1272 м. към ВЕЦ „ПИРИН“

Възложител: „Пиринска Бистрица – Енергия“ ЕАД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението