Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

21-ОС/2017 г.

РЕШИХ: Прекратявам започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 005079, землище на с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград

Възложител: И. И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

ОС-1-П/2017 г.

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасета на довеждащи водопроводи от водохващане „Плавилото“, каптаж „Липев пожар“ и каптаж „Шолай“ в Национален парк „Пирин“ до поземлен имот 21498.143.22, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Възложител: Община Банско, ЕИК 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

ОС-11-П/2016 г.

За прекратяване на започналата процедура за преценяване начина на процедиране по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС по административна преписка с вх. 3100/01.09.2015 г. за „План за извършване на залесяване в отдел, подотдел 193 „б“ с възложител ТП „Държавно горско стопанство Добринище“, със седалище: ул. „Иван Козарев“ № 9, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

ОС-10-П/2016 г.

За прекратяване на започналата процедура по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 1293/04.04.2016 г. на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 ХГ от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с Баня към еднофамилна жилищна сграда, изградена в УПИ VI-057021, местност „Камено“ по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-ОС/2016 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Отглеждане на калифорнийски червей в поземлен имот с идентификатор 61813.417.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и с площ 1200 м2“

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на неизпълнени от възложителя изисквания на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС за представяне на допълнителна информация и документация в определения за това срок.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-ОС/2016 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Засаждане на лозя“ в имот № 010054, местност „Метлище“, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на неизпълнени от възложителя изисквания на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС за представяне на допълнителна информация и документация в определения за това срок.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-ОС/2016 г.

За прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Създаване на лозово насаждение в поземлен имот с номер № 045026 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на неизпълнени от възложителя изисквания на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС за представяне на допълнителна информация и документация в определения за това срок.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението