Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-12-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-12-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-12-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, кв. 81 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: Община Гърмен, БУЛСТАТ 000024752, седалище: с. Гърмен, ул. „Първа“ №35

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-11-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-11-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-11-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Извършване на ремонтно-възстановителни работи на разрушен участък от дясната дига и берма на река Места при км 14+750 в землището на с. Борово, общинна Гоце Делчев, област Благоевград – ІІ етап – възстановяване на дясна берма на км 14+750 – промяна по чл. 154 от ЗУТ“

Възложител: Министерство на земеделието, чрез „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК: 121758166, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №136, ет. 10

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-10-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-10-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-10-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Увеличаване на параметрите на водовземане от Сондаж №6 + КЕИ №8 на находище на минерална вода „Сандански“ за нуждите на хотелски комплекс „Медите Спа Резорт и Вили“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57176.1.28, местност Бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: „И. Г. ТУРС“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-09-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-09-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-09-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 62640.39.31, местност Бунаря по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, от „нива“ в „друг вид земеделска земя“.

Възложител: Община Гърмен

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-08-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-08-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-08-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на парници в поземлени имоти с идентификатори 32665.12.74, 32665.12.75, 32665.14.16 и 32665.14.18 местност Гладно поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“.

Възложител: Е. Х.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-07-П/2022 г. от 20.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-07-П/2022 г. от 20.09.2022 г.

за издадено Решение №ОС-07-П/2022 г. от 20.09.2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от малини в поземлен имот с идентификатор 37472.3.12, местност Ранча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“..

Възложител: М. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-06-П/2022 г. от 19.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-06-П/2022 г. от 19.08.2022 г.

за издадено Решение №ОС-06-П/2022 г. от 19.08.2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.4, 14492.18.49 и 14492.18.50 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна) от „лозе“ в „нива“ и на поземлен имот с идентификатор 14492.18.5 по КККР на гр. Кресна от „ливада“ в „нива“.

Възложител: „Солар 21 МВ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението