Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-19-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-19-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-19-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни (с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката, с. Горна Крушица и с. Каменица), област Благоевград“

Възложител: Община Струмяни

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-18-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-18-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-18-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 47408.501.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Община Гърмен

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-17-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-17-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-17-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за проектно трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: "Лукспелет“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-16-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-16-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-16-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460208,2, местност Лозенски андък по одобрени кадастралната карта и регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Г. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-15-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-15-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-15-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 54537.600.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: К. Х.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-14-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-14-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-14-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.39.1 в местността Разкол по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград“

Възложител: Ф. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-13-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-13-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-13-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Промяна предназначението на земеделски територии в горски територии по чл. 81 от Закона за горите за поземлен имот с идентификатор 02960.19.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Е. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението