Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на „Православен храм – параклис“ в имот № 000617, м. „Раец“ в землище на с. Плоски с ЕКАТТЕ 56839, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-47-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-47-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в имот с идентификатор 61813.750.5200 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, местност „Гарата“, ул. „Промишлена зона“, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мотелски комплекс в поземлен имот № 104007 с площ 1.404 дка, местност „Китовица“, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за издадено писмо с изх. № 766/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 766/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОПРОЕКТ ГРУП“ EООД, гр. Благоевград в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ и МВЕЦ „Градево 1“ на р. Градевска, землище на с. Градево, Община Симитли

Съобщение за издадено писмо с изх. № 765/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 765/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „СТРУМЕШНИЦА и КО“ ООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Каскада от 7 бр. малки водноелектрически централи /МВЕЦ/ - "Струмешница 5", "Струмешница 6", "Струмешница 7", "Струмешница 8", "Струмешница 9", "Струмешница 10" и "Струмешница 11" на р. Струмешница, землища на с. Първомай, с. Беласица, с. Коларово, с. Мендово, с. Право бърдо, с. Струмешница, с. Яворница, с. Кладенци и с. Ключ, община Петрич“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 764/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 764/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ – ЕР“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 10 бр. малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 1» до МВЕЦ «ЕКО Струма 7» и от МВЕЦ «ЕКО Струма 10» до МВЕЦ «ЕКО Струма 12», в землищата на селата Лебница, Дамяница, Левуново и гр. Сандански, Община Сандански и селата Старчево, Генерал Тодоров, Дрангово, Марикостиново, Чучулигово, Тополница, Кулата, Марино поле, Рибник и гр. Петрич, община Петрич

Съобщение за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ВЕЦ“ ООД, гр. Плевен и до „ВЕС 2006“ ООД, гр. Перник в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 12 бр. малки водноелектически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 13» до МВЕЦ «ЕКО Струма 24» в землищата на селата Струма, Вълково, Плоски и гр. Сандански, Община Сандански, селата Драката, Илинденци, с. Горна Крушица и с. Каменица, община Струмяни и с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна