Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-65-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-65-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод Ф 168 мм с дължина 8115,60 м от АГС в землище на с. Покровник, община Благоевград до имоти с идентификатор 04279.619.172 и 0279.23.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 8-1/03.10.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Издадено Пешение за оттегляне на Решение № 8/26.09.2019 г. и поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-36-ПР/18.07.2019 г., адресирано до „ДЕС-М“ ЕООД- ТУК

Съобщение за издадено Решение № 8/26.09.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 8/26.09.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-26-ПР/2019 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до „ДЕС-М“ ЕООД- ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-164-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-164-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76, местност „Асаница“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №14-АПК/2019 г. изпратено с писмо изх. №2465(2)/08.08.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № 14-АПК/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на административно-битова сграда към животновъдна ферма в поземлен имот № 020006, м. „Керемидарката“ в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, област Благоевград“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Централа за комбинирана производство на електро и топлинна енергия чрез термична газификация на биомаса и биоразградими фракции с мощност 800 kW в УПИ ХХХ, кв. 87, поземлени имот с идентификатор 61813.757.107 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води за водоснабдяване на печатница за рекламни материали в имот № 091014 с площ 2.193 дка в местността „Корията“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...