Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

28-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 28-АПК/2020 г.

Спирам на започналото административното производство по подадено искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №2716/26.08.2020 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04279.607.32, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград - за ново свободно застрояване на жилищни сгради за постоянно обитаване, хотелски комплекс с ресторант, СПА център, плувен басейн, тенис кортове, подземни и надземни гаражи

Възложител: „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-71-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-71-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот №054017, местност „Трапо“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-10-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-10-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ел. провод 20 кV с цел присъединяване на МВЕЦ „Места – 1“, находящ се в поземлен имот № 026044 в землището на село Обидим, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-61-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-61-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на обединено детско заведение (ОДЗ) - постоянна целодневна детска ясла - 12 деца в УПИ II - 90, кв. 11 по регулационния план на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане мандра за преработка на млечни продукти до 5 т сурово мляко дневно в поземлен имот №027027 с площ 1.158 дка в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-69-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-69-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел, развлекателно-атракционен комплекс и заведение за обществено хранене в имот №80.170 с площ 4979 м2 в местността „Сметището“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-46-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-46-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот с идентификатор 47754.1.296, местност „Забела" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...