Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №102/2014 г.

Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване (ПУП- изменение ПР и ПЗ) на УПИ ХІ8285, кв. 216в по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „жилищно строителство"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление и документация с вх. №294 и №294(1)/29.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване (ПУП- изменение ПР и ПЗ) на УПИ ХІ8285, кв. 216в по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „жилищно строителство попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация със Заповед № 956/20.08.2013 г. на кмета на община Благоевград е разрешено изработване на ПУП:
1. Изменение на ПР на УПИ ХІ8285, кв. 216 в по плана на гр. Благоевград – изменение на регулационната линия между УПИ ХІ8285 и УПИ ХХ617.60, отреден за имот с идентификатор 04279.617.60 (общинска собственост) с предназначение за „озеленяване – парк" и отреждане на УПИ ХІ за имот с идентификатор 04279.617.9 с предназначение за „жилищно строителство".
2. Изменение на ПЗ за , като в новообразувания УПИ ХІ8285, кв. 216 в по плана на гр. Благоевград - ново средно свободно жилищно застрояване и изменение на устройствените показатели в съответствие с одобрен Общ устройствен план на община Благоевград.
Проектът за изменение на ПУП-ПР и ПЗ се инициира с цел изменение на регулационната линия между УПИ ХІ и УПИ ХХ, като се запазва площта на коригирания УПИ ХІ – 499.6 м2. За УПИ ХІ8285 е определено ново средно свободно жилищно застрояване с градоустройствени показатели: устройствена зона „Ц"; височина на застрояване до 15 м; максимална стойност на кинт – 3.00м; плътност на застрояване – макс. 80 %; плътност на озеленяване – мин. 20 %.
Не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.
Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване (ПУП- изменение ПР и ПЗ) на УПИ ХІ8285, кв. 216в по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „жилищно строителство е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.