Съдържание

Посетители

В момента има 411  гости и няма потребители и в сайта

Шум

Актуално!  Доклад за получените резултати от извършени собствени периодични измервания на промишлени източници на шум в околната среда (по реда на чл. 30 от Наредба № 54, ДВ бр. 3 от 2011г.)


Шумът в околната среда, причинен от транспортните, индустриалните и ремонтни дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните райони. Най-натоварени в акустично отношение са големите градове. Преобладаващите нива на шум за по-голямата част от населените места е в рамките на 68 – 72 dB (A) при нормативно изискване за гранични стойности до 60 dB (A) – ден. Това се дължи на непрекъснато нарастващия брой на транспортните средства. Освен това недостатъците в градоустройствените и в транспортно-комуникационните планове и несъобразената с околната среда организация на движение, допълнително утежняват акустичния климат в населените места. Допустимата гранична стойност на нивото на шум за производствено-складови територии и зони 70 dB (A).


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за защита на шума в околната среда (ЗЗШОС)

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие

 • Съгласно Закона за защита на шума в околната среда създаването, функционирането и ръководството на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии е отговорност на министъра на здравеопазването.
 • Оценката, управлението и контролът на шума в работната среда се осъществява в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 • Оценката, управлението и контролът на шума в жилищните и обществените сгради се осъществяват в съответствие със Закона за здравето, както и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 • Контролът относно шум, излъчван в околната среда от автомобилния, железопътен и въздушен трафик се извършва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез определени от него служби.
 • Превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на защитата от шум при проектирането и изпълнението на строежите в съответствие със Закона за устройство на територията се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството
  или от упълномощени от него длъжностни лица.
 • Контролът относно спазване на правилата и нормите за ограничаване на шум, излъчван по време на строителство и изпълнение на строежите, както и от автомобилния транспорт в населените места, се упражнява от Кметовете по общини или упълномощени от тях длъжностни лица. При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума от строителни обекти, последното се извършва съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазване и общински представител, упълномощен от Кмета по място.
 • Изискванията за ограничаване на шума от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • Кметовете на общини възлагат разработване на стратегически карти за шума за отделните агломерации. Те съдържат текстова и графична информация за предходна, настояща и очаквана шумова ситуация, определена чрез стойностите на показателите за шум; надвишаване на граничните стойности за шум; броя на жилищата , детските и лечебни заведения, училищата в определен район, изложени на завишени показатели за шум; броя на хората, обитаващи район, изложен на шум.

РИОСВ като регионална структура на Министерството на околната среда и водите, контролира шума в околната среда съгласно компетенциите дадени в чл. 12 от ЗЗШОС, а именно :
 • Инвентаризация на действащите промишлени източници на шум;
 • Изготвяне на годишен график за провеждане на проверки, включително на контролни измервания на нивата на шум от РИОСВ, съгласувано с МОСВ и ИАОС;
 • Провеждане на контролни измервания на нивата на шум, съгласно графика;
 • Анализ на резултатите от проведените измервания за съответствие с нормативните изисквания;
 • Издаване на предписания за привеждане в съответствие с нормативните изисквания;
 • Контрол върху изпълнението на предписанията;
 • Изготвяне на годишен отчет от РИОСВ за контролната дейност по отношение на шума, излъчван от промишлени източници;
 • Анализ на ефективността на провежданата контролна дейност по отношение на шума, излъчван от промишлени източници.
 • Предоставяне на информация пред обществеността относно шумовото натоварване в околната среда чрез изготвяне на годишни доклади от РИОСВ за резултатите  от контролните и собствени измервания на показателите за шума, излъчван от промишлените източници.