Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Становища по екологична оценка

БД-02/2016 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2016 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Якоруда

възложител Община Якоруда с адрес гр. Якоруда, ул. “Васил Левски“ № 1, Булстат 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01/2016 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2016 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Разлог

възложител Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. “Ст. Стамболов“ № 1, Булстат 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N7/2015 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 7/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 02/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Осъгласуван Общ устройствен план на Община Банско с възложител Община Банско, адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, БУЛСТАТ: 000024663

От  тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02/2015 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2015 г.

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Банско, Община Банско с адрес гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров“ № 1, Булстат 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N4/2015 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 4/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 01/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Общ устройствен план на Община Сандански с възложител Община Сандански, с адрес гр. Сандански, бул. “Свобода“ № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01/2015 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2015 г.

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Сандански, с възложител Община Сандански, с адрес гр. Сандански, бул. “Свобода“ № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ЕО/2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01-ЕО/2012 г.

СЪГЛАСУВАМ Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия в имоти с №№ 027073, 027016, 027026 и 027018, местност „Крастав рид”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението