Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-31-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нов тръбен кладенец /ТК-1/ в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, местност „Овиначе“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агропрогрес“ ООД с обща площ 23,3401 ха, находящи се в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Агропрогрес“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци – навес на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295, местност Кривосер по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Селскостопанска постройка – животновъден обект, гаражни помещения и склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 03504.198.48, местност Бучин дол – Мръц. Чешма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград”

Възложител: Г. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Селскостопанска постройка – животновъден обект, гаражни помещения и склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 03504.198.48, местност Бучин дол – Мръц. Чешма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград”

Възложител: Г. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, сондажен кладенец, обслужваща сграда и трафопост в поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност „Ормана“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МГП-Р“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 62699.18.10, местност „Топузица” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФОРЕСТ ХИЛ ИНВЕСТ” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението