Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-103-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-103-ПР/15.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 броя овце в поземлен имот с идентификатор 02676.9.404 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. Г. С., живущ xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-102-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-102-ПР/13.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя крави в поземлен имот с идентификатор 02676.77.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. Д. П., живущ xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-101-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-101-ПР/13.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, заведение за хранене и паркинг за каравани в имот №020002 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. Д. Я. с адрес xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-100-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-100-ПР/26.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на 47.512 дка интензивно трайно насаждение от ябълки и монтаж на конструкция против градушка в имоти с №№007001, 007003 и 007036 в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДОСА ПЛОД“ ООД , ЕИК 101699561

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-99-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-99-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработващо предприятие и сондажен кладенец в имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: О. Р. К., живущ xxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-98-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-98-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеолечебен център в поземлен имот с идентификатор 65334.97.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. В. Н. с адрес xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-97-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-97-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма в имот № 002219 (стопански двор), местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775

От тук може да изтеглите пълния текст на решението