Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-07-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционното предложение за жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57 по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград - изграждане на десет броя жилищни сгради“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВЕДЖИ ФРУТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18 местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 49179.8.4, местност Старите лозя по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИКАР БГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.189.107, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РАМАТ ХААР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ВЛ 110 кV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60, местност Бааларда по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград до подстанция „Гоце Делчев“ в поземлен имот с идентификатор 05606.35.83, местност Капсии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, преминаващ през землищата на с. Блатска, община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, с. Мосомище, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „НИКАН АГРО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на 24 броя еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 00134.6.23, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. Б. и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 местност Ранковец и 57176.42.7 и местност Бангеица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението