Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-12-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина до 600 м в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност Калчовица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане жилищна сграда и собствен водоизточник – сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.106.5, местност Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. С., О. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на извън селищен парк за отдих, спорт и развлечения в поземлен имот с идентификатор 21498.318.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. М., К. Щ., Р. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 65334.202.54 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БЕТОН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща, магазин за авточасти, автоцентър за гуми, магазин за нехранителни стоки, кафе, мотел и офис в поземлен имот с идентификатор 40539.22.55, местност Кавако по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Ж. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, склад за съхранение на селскостопанска техника, ремонтна работилница, складове за промишлени стоки с магазини за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 57159.55.8, местност Под междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. М. и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението