Съдържание

Посетители

В момента има 669  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-45-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищно строителство – изграждане на 6 броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.183.4, местност Изворите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКЗОТИК ТУР“ ООД, ЕИК 203745802

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Изграждане на осем броя вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 00134.506.157, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Н. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20, местност „Бански път“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „САНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „ТК - 1“ в поземлен имот с идентификатор 04279.17.3 в местността Чикуто по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПОСТОЛОВСКИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51, местност Горно грамаде по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГБС ОГНЯНОВО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производство на бетонни смеси в съществуващ бетонов център в поземлен имот с идентификатор 03664.20.32 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за „Жилищно строителство и обществено обслужване - изграждане на 18 броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване в УПИ II - 303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИ ЕМ ВИЛАС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението