Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-47-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел поддържане чистотата и поливане на зелени площи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на цех за производство на лейкопластири, находящ се сграда с идентификатор 65334.301.16.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на концентрати за хемодиализа, производство на козметични продукти (шампоани и лосиони за коса и тяло), вторична опаковка на лекарства и хранителни продукти и едноетажна пристройка към нея за инсталационни нужди“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Софарма“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторант и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАНТАР-А“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, офиси и тир паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.107.4 в местността „Речичка река“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛОРИ ТРАНС - 2009“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на екоселище и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 11315.1.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви в поземлени имоти с идентификатори 58390.14.3, 58390.14.5, 58390.14.6, 58390.14.7, 58390.14.8, 58390.14.12, 58390.14.13, 58390.14.14, 58390.14.15, 58390.14.18 в местността „Чуй петел“ и поземлен имот с идентификатор 58390.15.44 в местността „Бела вода“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Комплексна опитна станция - Сандански“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторант и офиси в поземлени имоти с идентификатори 52074.17.13 и 52074.17.14 в местността „Песъците“ и 52074.15.7 в местността „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТРАНС ЛОДЖИК ГРУП“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението