Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-03-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оборудване на цех за готови храни в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.135.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Мамма Миа 73“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за клетъчно отглеждане на 12000 броя кокошки носачки, което се монтира в сграда в поземлен имот с идентификатор 59077.11.9 (образуван от имот с идентификатор 59077.11.6 с площ 11.476 дка), местност „Чеперко“ по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград и ремонт на съществуващата сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПАШОВА БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк, стена за полагане на урни, складове, офиси, крематориум, гараж за катафалки, многоетажни оборотни гробници, надземни гробници тип мавзолей, гробници тип крипта и костници, зала за граждански ритуал, зала за възпоминания и плътна ограда до 2.20 м в поземлен имот с идентификатор 04279.151.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: З. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви с обща площ 3.8753 ха, находящи се в поземлени имоти с идентификатори 40539.19.9, 40539.19.10 и 40539.19.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата и имот с идентификатор 39935.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАРТИНЕС 2008“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени стоки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.28.9, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ и „Изграждане на мотел, лятна тераса, спортни и детски площадки в поземлен имот с идентификатор 52074.29.2, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща производствена дейност с добавяне на производство на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос - лекарствени продукти в съществуващ цех за течни лекарствени продукти, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.2618.76, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2618 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Софарма“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението