Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-77-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-77-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комплексна автоснабдителна станция, автомивка, паркинг за ТИР и леки автомобили, КТП, обществено обслужване - търговско-складови и производствени дейности и мотел в поземлен имот с идентификатор 40539.22.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Интерпласт“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-76-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на „Цех за обработка на естествен камък“ и „Работилница за автомобили и мотоциклети, магазин, офиси и ограда“ в УПИ І, поземлени имот 027022 и поземлен имот 016090 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-75-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел, жилищно строителство, търговска част и гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.76.12 в местността „Симитли чаир“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. А. Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-74-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-74-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-73-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГАЛБА“ ООД ЕИК 121910375

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-72-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица и пречиствателно съоръжение в поземлени имоти с идентификатори 03504.155.60 и 03504.155.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ“ ЕООД, ЕИК 101058723

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-71-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пет бр. жилищни сгради в поземлени имот с идентификатор57176.29.10, местност „Склавски път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. А. Б., Й. А. К., Б. А. Б., Б. С. Б., Д. С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението