Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-31-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на четириетажна жилищна сграда със заведение за обществено ползване и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.18.8, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СОС БИЛД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на автокозметика, перилни и почистващи препарати в сграда с идентификатор 04279.618.137.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.137 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КРУМТЕХ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Преустройство на съществуващи сгради за кланица за едри преживни животни, свине и дребни преживни животни в поземлен имот с идентификатор 61813.750.550 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РАЙКОВ - 2015“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлени имоти с идентификатори 53326.500.82 и 53326.500.83 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТРАТЕК“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Израждане на сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39, местност Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел напояване на ягодови насаждения в имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението