Съдържание

Посетители

В момента има 368  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №97/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №314/31.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда нова схема за водоподаване на с. Филипово, предвид следните съображения:
Селата Места и Филипово имат общ напорен резервоар с обем 350 куб.м. Изграден е на средна кота терен 737.50 м. В него постъпва водопровод с диаметър 150 мм. От него към селата тръгва главен клон с диаметър 150 мм, изграден от етернит. Той довежда водата до разпределителна шахта на главната улица на с.Места. В нея водата се разпределя по два клона –източен и западен, изградени от етернитови тръби с диаметър 80 мм. От западния клон, под моста на главния път ІІ-19, се отделя водопровод с диаметър 80 мм, който захранва консуматорите на с.Места. Този клон преминава въздушно по стоманения мост на р.Места , след което върви под пътя за с.Филипово. Преди няколко години тези тръби са сменени с полиетиленови с диаметър 90 мм /вътрешен диаметър 78 мм/. Този диаметър на тръбите , както и диаметрите на водопроводните тръби по всички останали улици на с. Филипово са по-малки от нормативно приетите. По тази причина във високите квартали на селото има постоянен недостиг на питейна вода.
Настоящето инвестиционно предложение предлага нова схема на водоподаване за с. Филипово. Предвижда се в напорния резервоар да се монтира нова хранителна система само за с. Филипово. Съществуващата хранителна система се запазва изцяло за с. Места. Новата хранителна система е предвидена за изграждане от стоманени тръби с диаметър 150 мм. На общата хранителна тръба е предвиден противопожарен байпас и водомер тип ЕСПА 100.
Главният хранителен водопровод за с.Филипово ще бъде изграден от тръби РЕ 160RC тип 100 за налягане 10атм. Той ще бъде монтиран успоредно на съществуващия етернитов водопровод и в непосредствена близост до него. Трасето на новия водопровод ще мине покрай съществуващата разпределителна шахта и ще продължи по тротоара. Ще премине покрай бензиностанцията без да навлиза в пътната лента на главния път. След това ще премине по шосейния стоманобетонов мост на р. Драшан дере, десен приток на р. Места. Преминаването ще стане със стоманена изолирана тръба с диаметър 150 мм. Тръбата ще бъде монтирана върху двата устоя на моста. След това ще бъде анкерирана посредством скоби от стоманена шина и анкерни болтове по западния устой на моста. После водопроводът ще премине през тревната площ на общински парцел, под новоизградена улица по сондажен начин и по стоманен мост над р.Места. От стоманения мост до последната къща на с.Места новият водопровод от РЕ тръби с диаметър 160 мм ще бъде положен под съществуваща асфалто-бетонова лента за пешеходци. При последната къща от регулацията на с. Места ще бъде направена връзка със съществуващия водопровод на с. Филипово от РЕ тръби с диаметър 90мм. Преди връзката съществуващия водопровод ще бъде прекъснат, заглушен и укрепен.
Изборът на диаметър на новия водопровод от РЕ тръби е направен така, че максимално да бъде повишена котата на напорната линия в точката на съществуващия водопровод РЕ90.
Предлагат се търби РЕ160 RC, тип 100 за налягане 10атм. Основните параметри на новия водопровод са: Q макс.час = 6л/с, дължина на водопровода от напорния резервоар до точката на включване L = 771 м, работно налягане в точката на включване 8,069 атм, при загуба по дължина 0,94 м. Работното налягане в точката на включване е изчислено от котата на новата хранителна тръба в резервоара. Водопроводът ще бъде положен на дълбочина 1,5м.
Трасето на предвидения за изграждане водопровод не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001023 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802 на Министерски съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в тези приложения и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена BG0001023 „Река Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар, община Банско, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.