Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №101/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица" – отдел, подотдел 200 „д"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №359/05.02.2014 г. за горецитирания план-извлечение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица" – отдел, подотдел 200 „д" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на план-извлечението е насаждението, обособяващо отдел, подотдел 200 „д" с площ 12.2 ха от териториалния обхват на горите, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Белица". Същият попада в землището на с. Дагоново, общ. Белица, обл. Благоевград и е с таксационни характеристики както следва: състав – бял бор 10; възраст – 50 год.; пълнота – 0.6; ср. височина – 11 м; ср. диаметър – 14 см; бонитет – 4; стопански клас – „Бялборов средно – и нискобонитетен".
С настоящият план-извлечение се предвижда да се изведе техническа сеч върху площ от 0.1 ха, с цел направа на временен извозен път с дължина около 50 м.
Отдел, подотдел 200 „д", предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 100/2008 г.);
  • защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица" за отдел, подотдел 200 „д" не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), не очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС и не предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането им. Предвид това същият не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на глава шеста, раздел втори от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с план-извлечението дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица" – отдел, подотдел 200 „д" е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.