Съдържание

Посетители

В момента има 463  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „САМИ-М“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.18.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МБ АСОСИЕЙТЕС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хижа за подслон на туристи и сондажен кладенец с дълбочина 18 м в поземлен имот с идентификатор 21498.235.8, местност Струго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГРАНД ХОТЕЛС МИНИДЖМЪНТ ЕНД МАРКЕТИНГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Възстановяване и доизграждане на съществуващ стадион в обхват на поземлен имот с идентификатор 02693.86.981, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград - изграждане на нови обслужващи сгради, трибуни, площадки за детски атракциони и паркинг“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Кресна

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Кресна за поземлени имоти с идентификатори 14492.4.65, местност Раковец 14492.4.894, местност Калячки ридини 14492.4.1143, местност Раковец, 14492.4.1145, местност Чолаковец, 14492.4.1148, 14492.4.1150, 14492.4.1151, 14492.4.1153, местност Раковец и 14492.4.1156, местност Качен камък по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Ф. М.

Инвестиционно предложение: „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, кравеферма в поземлен имот с идентификатор 24267.18.63, местност Драклъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Сливница, с. Долна Градешница и гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“