Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.16 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ц. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на животни - 100 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 39116.108.2 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. З., В. П., Р. З.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 39116.151.19 и 39116.151.20 в местността Над пътя дабо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ВИМ - Х“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.77.9, местност „Валого - краварник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ДЕНИ - БГ“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.77.9, местност „Валого - краварник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ВЕД И ЕМД“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.56.20, местност „Гладно поле“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПЪРВОСТРОЙ - Г“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка - „Цех за преработка на риба и аквакултури” към съществуваща сграда „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система в УПИ I-002019, местност „Чалията“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“