Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИЛА СИНТИКА“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.206.691, местност Соколовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Л. А.

документация за: Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и Подробен устройствен план - План за застрояване (изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ) за УПИ ІІ в кв. 10, имот с пл. №42 по плана на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. Л.

Инвестиционно предложение: "Жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 31139.44.18, местност „Буров андък“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Разлог

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Разлог за група поземлени имоти в землището на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Калабак инвест“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на месодайни крави и телета за угояване в поземлен имот с идентификатор 56126.243.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и П.М.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.33.19, местност „Юрто“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АРТ БИЛД АП“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.224.81 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“