Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Инвестиционно предложение:„Цех за обработка на естествен камък“ и „Работилница за автомобили и мотоциклети, магазин, офиси и ограда“ в УПИ І, поземлени имот 027022 и поземлен имот 016090 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №62/2018 г.

Възложител: „ЕВИЯН 1“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на крематориум в поземлен имот с идентификатор 40912.112.519, местност „Под ливарски рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №61/2018 г.

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на външно ел. захранване на „Цех за обработка на естествен камък“ и „Работилница за автомобили и мотоциклети, магазин, офиси и ограда“ в УПИ І, поземлени имот 027022 и поземлен имот 016090 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ДРАГ-ДАЛАС“ ЕООД.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг за товарни автомобили в поземлен имот №052088 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №60/2018 г.

Възложител: Константин Обецанов, Атанас Ангелинин, Елена Ангелинина

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 02676.28.53, 02676.28.51 и 02676.28.52, местност „Карантията“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №59/2018 г.

Възложител: Община Симитли

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец към обект „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: "Перфект - I“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в УПИ I – 341, кв.8 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“