Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Първо уведомяване за инвестиционни предложения

Съобщение №98/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за производство и пакетиране на маслини и зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 65334.202.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „„ОЛИВАДИЗАС“ ООД

Съобщение №97/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, землище на с. Ново Делчево, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ПИРИН КАМ“ ООД

Съобщение №96/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на логистичен център в имот №024058 и №024059 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: М. П. В.

Съобщение №95/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, землище на с. Ново Делчево, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ПИРИН КАМ“ ООД

Съобщение №94/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в УПИ II, пл. № 521, кв. 81 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ГД ИНВЕСТ“ ООД, с. Катунци, община Сандански

Съобщение №93/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Преработка на мляко и търговия с млечни продукти в мобилен модул към животновъдна ферма за отглеждане на 1000 броя овце, разположена в имот № 000216, местност „Ливадите“, землище на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ПАСТИР“ ООД, гр, Кресна

Съобщение №92/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на въздушно трасе на кабел ниско напрежение до имот № 007015, местност „Бръцко поле“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: С. Д.