Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТМАНТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.165, 61813.808.166, 61813.808.167, 61813.808.168, 61813.808.170, 61813.808.171, 61813.808.172, 61813.808.173 61813.808.174, 61813.808.175, 61813.808.176, 61813.808.177, 61813.808.179, 61813.808.180, 61813.808.181, 61813.808.182 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "Люби и дъщери" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 л/дневно и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ ХІІІ-1407 – бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "Мелник 2004" ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20 и площ 5.953 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „МГП-Р“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на асфалтова база, бетонов център, обслужваща сграда и сондажен кладенец в поземлен имот №009049, местност „Ормана“ в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АРЕСГАЗ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Разширение на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план на община Банско в обхват УПИ І-6329 и УПИ ІІІ-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (поземлени имоти с идентификатори 02676.501.6329 и 02676.501.5482 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград) с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“ – Жилищна устройствена зона в населеното място“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕМ СТРОЙ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“