Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Благоевград

Инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78464.6.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И „КМС СОЛАР“ ООД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 07377.563.34, местност Бани каси по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35 – 40 м в поземлен имот си идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ДУРИМЕКС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и автомивка, и водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4514 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк - Сандански в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 65334.140.5, 65334.140.6, 65334.140.11 и част от имот с идентификатор 65334.140.12, 65334.140.28, 65334.140.29, 65334.140.30, 65334.140.31, 65334.140.32, 65334.140.58, 65334.140.61, 65334.140.63, 65334.140.64, 65334.140.65, 65334.140.66, 65334.140.67, 65334.140.68, 65334.140.69, 65334.140.70, 65334.140.71, 65334.140.72, 65334.140.73, 65334.140.74, част от имот 65334.140.75, 65334.140.76, 65334.140.77, 65334.140.78, 65334.140.79, 65334.140.80, 65334.140.81, 65334.140.83, 65334.140.100, 65334.140.101, 65334.140.103, 65334.140.104, 65334.140.105, 65334.140.106, 65334.140.119, 65334.140.135, 65334.140.143, 65334.140.144 и 65334.140.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ВЕИ – ПИРИН“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград"

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 02600.14.35 и 02600.14.38, местност Топлица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“