Съдържание

Посетители

В момента има 343  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ю. Й.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 15326.501.390 (УПИ I, кв. 14 по плана на с. Годлево) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване-еднофамилни къщи в поземлен имот с идентификатор 02693.311.23, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Ванто 2017" ООД

Инвестиционно предложение: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ IX-8811, кв.165 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Благоевград и „НАЙ 2017“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на свинеферма с транжорна, склад и офис поземлен имот с идентификатор 68792.182.1, местност Бановица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: А. Х.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къща за гости, ресторант и кафе в поземлен имот с идентификатор 16763.9.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград и изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 16763.9.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Т. Т.

документация за: проекти за: Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.16.121 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „Фотоволтаична система“ и ПУП- Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - до поземлен имот с идентификатор 14492.16.121; ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.33.38 п одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „Фотоволтаична система“ ПУП- Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура до поземлен имот с идентификатор 14492.33.38; ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14492.20.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с предназначение за „Фотоволтаична система“ и ПУП- Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура до поземлен имот с идентификатор 14492.20.16

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ХЛЯБ ЕКОМЕК“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Месопреработвателно предприятие за производство на месни разфасовки и заготовки от червени и бели меса, производство на варено сушени и пушени трайно и малотрайни колбаси и производство на месни консерви и кланичен пункт в поземлени имоти с идентификатори 18366.69.33 и 18366.69.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен област Благоевград“