Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Унитрейд Имоти“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за сепариране, балиране и съхранение на отпадъци в поземлени имот с идентификатори 30702.50.09, 30702.50.10, 30702.50.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г. С.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на мебели и изделия от дърво, администрация и търговска част (магазин) в поземлен имот с идентификатор 40912.45.597 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Инвестиционно предложение: Уведомление за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 230 м в поземлен имот с идентификатор 49179.19.286 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДЖИ ЕС ЕЛ ЛОГИСТИК“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.364.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Г. Л.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40052.58.42 в местността „Калуша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград”

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. М., С. Ч.

Инвестиционно предложение: Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка и собствен водоизточник (сондажен кладенец) в поземлен имот с идентификатор 04279.129.25, местност „Царевосел шосе-Ш.08“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Галба“ ООД

Инвестиционно предложение: „Смяна на предназначението на съществуваща двуетажна масивна сграда в къща за гости и обособяване на зони за рекреация, сезонен бар, външен басейн и къмпинг зона в УПИ І-56, кв. 5 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“