Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №89/2014 г.

Подробен устройствен план (ПУП) за делба на имот с №000342, местност „Габеро", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград за образуване на 2 броя нови имота с предназначение за жилищно строителство и имот с предназначение за път, осигуряващ достъп до новообразуваните имоти" и „План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните имоти – за ниско свободно жилищно застрояване

Прочети още...

Съобщение №88/2014 г.

Горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Кресна, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение №87/2014 г.

инвестиционно предложение "Изменение на сграда с идентификатор 56126.601.563.2 с предназначение „детско заведение" разположена в имот с идентификатор 56126.601.563 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в дневен център за възрастни хора с увреждания"

Прочети още...

Съобщение №86/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Цар Борис III" (имот с идентификатор 56126.601.1540) в участъка от съществуващ ж.п. прелез на линия „София - Кулата" до ул. „Скопие" в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №85/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „България" (имоти с идентификатори 56126.603.7720 и 56126.602.8238) в участъка от ул. „Атанас Лютвиев" до западната регулационна граница на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №84/2014 г.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.629.95 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №83/2014 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно кабелно ел.захранване НН на жилищна сграда с магазини в имот с идентификатор 04279.614.365 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ ХІІ, кв. 145 по плана на ЦГЧ)"

Прочети още...