Съдържание

Посетители

В момента има 1038  гости и няма потребители и в сайта

Летливи органични съединения

Регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение  №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации - от ТУК