Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2023 г.

Решение №89-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №89-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Еднофамилна жилищна сграда и гараж – допълващо застрояване в УПИ VI-007021 по плана на гр. Петрич, (поземлен имот с идентификатор 56126.7.206, местност Зиче, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, Благоевград)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 56126.7.206, местност Зиче, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, Благоевград (КККР на гр. Петрич); защитена зона BG0000167 „Беласица”.

Възложител: А. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №88-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №88-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 87802.12.238 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.12.238 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: ЕТ „ЕЛЕНА БАЦАНОВА“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №87-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №87-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на три броя бунгала в поземлен имот с идентификатор 87802.47.33, местност Бей чешма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.47.33, местност Бей чешма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: М. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №86-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №86-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект - магазин и склад“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 20331.54.5 и 20331.54.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

Възложител: Н. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №85-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №85-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 14492.11.60, местност Вакъвското по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, във връзка с предвиждане за създаване на овощна градина от круши“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.11.60, местност Вакъвското по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: В. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №84-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №84-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХV-1395 и УПИ ХХI, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: УПИ ХV-1395 и УПИ ХХI, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил; защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: А. Г., А. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №83-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №83-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) и изработване на ПУП-ПРЗ в обхват имот с идентификатор 52074.32.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, като се променя отреждането му - от за „Производствени-складови дейности“ за „Автосервиз и сгради за обществено обслужване“ в зона „Смф“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52074.32.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: „ЕМ ВИ ДИ СЪРВИЗ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.