Съдържание

Посетители

В момента има 947  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2015 г.

БД-21-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-21-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на "Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за имот № 000215 с площ 4.305 дка, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Жм1““ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: М. С. Я.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-20-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.125.84, местност „Цигларката“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона „Жм1“ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: М. И. В. и Е. И. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-19-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.28.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „земеделска земя“ в „съоръжения на водоснабдителната мрежа“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, ЕИК 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-18-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Общински план за развитие (ОПР) на община Симитли, област Благоевград за 2014–2020 г.“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Симитли, с адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 1, БУЛСТАТ 000024987

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-17-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имот №061016 с площ 9.200 дка, местност „Под междата“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели „Смф1““ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Е. Я. С. и Х. Й. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-16-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имоти № 120.1537 с площ 1.002 дка и № 120.1511 с площ 1.004 дка по плана на новообразуваните имоти на местност „Шейтан дере“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за „рекреационни дейности“ - „Ок““ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Д.М.Д

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-15-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Сандански с адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 1, БУЛСТАТ 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението